Przeznaczenie dochodu ze zbycia nieruchomości na remont części wspólnych budynku mieszkalnego to również wydatek na własne cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o właściciela mieszkania w bloku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. W czerwcu 2011 r., na zgodny wniosek współwłaścicieli, wspólnotowa nieruchomość gruntowa została podzielona na kilka działek, w których udziały mieli członkowie wspólnoty. Następnie dwie działki zostały sprzedane, a z pieniędzy ze sprzedaży utworzono fundusz inwestycyjny wspólnoty, przeznaczony na remont części wspólnych budynków mieszkalnych. Była to wyodrębniona część funduszu remontowego, z oddzielnym subkontem.
Właściciel mieszkania uważał, że nie musi płacić podatku od dochodu ze sprzedaży swoich udziałów w obu działkach, ponieważ – jak przekonywał – przeznaczył go na własne cele mieszkaniowe. W grę wchodziłoby zatem zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że art. 21 ust. 25 ustawy należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Zawarty w tym przepisie katalog wydatków mieszkaniowych, uprawniających do skorzystania z ulgi, ma charakter zamknięty i nie obejmuje wydatków na remont części wspólnych budynków mieszkalnych. W związku z tym mężczyzna nie przeznaczył dochodów ze sprzedaży udziałów w działkach na własne cele mieszkaniowe – stwierdził organ (interpretacja indywidualna o sygn. 1462-IPPB1.4511. 134.2017.2.KP).
WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi. – Zwolnienie obejmuje wydatki na remont części i urządzeń wspólnych budynku, których współwłaścicielem jest podatnik, ponieważ są to również wydatki przeznaczone na własne cele mieszkaniowe – stwierdził sędzia Piotr Przybysz.
WSA powołał się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w szczególności wyroki o sygn. akt II FSK 3736/18, II FSK 3682/18. Wynikało z nich, że nie można różnicować wydatków poniesionych na remont nieruchomości wspólnej i remont własnego lokalu, ponieważ niemożliwe jest korzystanie z samych tylko lokali mieszkalnych. Wyrok WSA jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 2234/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia