Część odsetkowa raty leasingowej znaku towarowego może podlegać więcej niż jednemu ograniczeniu co do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o spółkę, której powiązany kontrahent oddał do odpłatnego używania w ramach leasingu finansowego prawo ochronne do znaku towarowego. Należało ono wcześniej do spółki, ale w ramach restrukturyzacji grupowej zostało przekazane kontrahentowi. Spółka jako korzystający uwzględniła udostępniony jej znak towarowy w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i dokonywała od niego odpisów amortyzacyjnych. Wypłacała też kontrahentowi (finansującemu) okresową opłatę za korzystanie ze znaku towarowego, czyli ratę leasingową.
Nie mogła jednak zaliczyć całej kwoty części odsetkowej raty do kosztów podatkowych, bo zgodnie z art. 15c ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT podlega ona limitowaniu jako koszt finansowania dłużnego. Inne ograniczenie dla takiego wydatku wynika z art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem kosztem podatkowym nie mogą być wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie z nabytych lub wytworzonych przez podatnika znaków towarowych, które zostały następnie zbyte – w części przekraczającej przychód z ich zbycia.
Spółka twierdziła we wniosku o interpretację, że skoro część odsetkowa płaconej przez nią raty podlega ograniczeniu na podstawie art. 15c ustawy o CIT, to nie powinna być jednocześnie limitowana na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy. Jeśli bowiem stanowi ona „koszt finansowania dłużnego”, to nie może być również uznana za „wszelkiego rodzaju opłatę za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy CIT – argumentowała.
Z takim podejściem nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że aby ocenić, czy dany wydatek może być uznany za koszt podatkowy na podstawie art. 15 ust. 1 czy też za koszt finansowania dłużnego na podstawie art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, należy najpierw ocenić, czy nie powinny być do niego stosowane ograniczenia z art. 16 ust. 1 ustawy. W tym przypadku limit z art. 16 ust. 1 pkt 73 jest jak najbardziej zasadny, a pozostała część odsetkowa raty leasingowej powinna być ograniczona w zaliczeniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15c ustawy o CIT – tłumaczył dyrektor KIS.
Z takim podejściem zgodziły się sądy obu instancji. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 720/18), jak i NSA w piątkowym orzeczeniu stwierdziły, że część odsetkowa raty leasingowej może podlegać ograniczeniom na podstawie obu wskazanych przepisów. Sędzia sprawozdawca Artur Kot wyjaśnił, że art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT jest przepisem szczególnym wobec art. 15c. Fiskus miał więc rację, tłumacząc, w jaki sposób powinny być odczytywane obie regulacje. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 548/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia