Podniesienie progu skali podatkowej PIT to jedna ze sztandarowych zmian Polskiego Ładu, obok podwyższenia kwoty wolnej (do 30 tys. zł) oraz likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Nowelizacja nie wyeliminuje jednak całkowicie z ustawy o PIT dotychczasowego limitu 85 528 zł. Od nowego roku nie będziemy już go stosować przy obliczaniu dochodu objętego 32-proc. stawką podatku, natomiast trzeba się nim będzie kierować przy zwolnieniach dla:
  • rodziców co najmniej czwórki dzieci,
  • aktywnych zawodowo seniorów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej, uposażenia mundurowego lub sędziowskiego,
  • osób zmieniających rezydencje podatkową na polską.
Nowe zwolnienia nie będą mogły się kumulować. Suma przychodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (ulga dla młodych) i art. 21 ust. 1 pkt 152–154 (ulga na powrót, ulga dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, ulga dla pracujących emerytów) nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym 85 528 zł (zgodnie z nowym ust. 44 w art. 21).
Zerowy PIT dla rodzin
Ze zwolnienia dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci, uzyskujących przychody do kwoty 85 528 zł, będzie mógł skorzystać:
  • rodzic,
  • opiekun prawny, jeżeli dziecko z nim zamieszkuje lub sprawuje on funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonuje on ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawuje funkcję rodziny zastępczej (z pewnymi zastrzeżeniami).
Zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT będą objęte przychody do wysokości 85 528 zł ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, a także z działalności gospodarczej (niezależnie od sposobu opodatkowania, czyli na zasadach ogólnych, liniowymi PIT lub ryczałtem ewidencjonowanym).
Jak tłumaczy Katarzyna Rzeżnicka, doradca podatkowy i starszy menedżer w PwC, zwolnienie nie będzie więc dotyczyło wszystkich przychodów uzyskiwanych przez uprzywilejowanych opiekunów co najmniej czworga dzieci.
– Nie będą zwolnione przykładowo przychody z najmu, odsetek, dywidend, ze sprzedaży akcji, z kontraktów menedżerskich, z tytułu powołania do zarządów czy prokury – wylicza Katarzyna Rzeżnicka.
Zgodnie z nowelizacją podatnik, który uzyska przychody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, nie zapłaci więc podatku. Co po przekroczeniu limitu?
– Należy doliczyć do niego również 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, z której mogą skorzystać podatnicy podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W efekcie nieobjęta PIT będzie kwota przychodu wynosząca 115 528 zł – wyjaśnia Piotr Popek, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.
Kumulacja u małżonków
Małżonkowie będący rodzicami co najmniej czwórki dzieci będą korzystać ze skumulowanych preferencji.
– Limit zwolnienia z PIT będzie przysługiwał każdemu z rodziców oddzielnie. Tak więc dla dwojga pracujących rodziców wyniesie on łącznie 171 056 zł rocznie – wyjaśnia Katarzyna Rzeżnicka.
Jeśli weźmiemy pod uwagę również nową kwotę wolną, która będzie przysługiwać każdemu z małżonków opodatkowanych według skali podatkowej, to limit wyniesie aż 231 056 złotych. Dopiero po jego przekroczeniu dochody będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej – tłumaczy Piotr Popek.
Niezależnie od tego małżonkowie będą mogli, tak jak do tej pory, rozliczać się wspólnie i korzystać z ulgi na dzieci.
– Mimo że nowa ulga dla rodziców co najmniej czwórki dzieci wygląda bardzo interesująco, to będzie ona zauważalnie wypływała na dochody netto rodziny dopiero przy wyższych przychodach – zaznacza Katarzyna Rzeżnicka.
Przykładowo – jak wylicza ekspertka – pracownik z rocznymi przychodami brutto w wysokości 100 tys. zł, rozliczający się z niepracującym małżonkiem, korzystający ze starej ulgi na czwórkę dzieci i nowego zwolnienia przychodów z pracy do 85 528 zł rocznie, zyska na zmianach ok. 1800 zł w skali roku. Z kolei ten sam pracownik z przychodami na poziomie 300 tys. zł brutto rocznie zyska na nowej uldze ponad 16 900 zł rocznie, a przy 400 tys. zł brutto – ponad 23 tys. zł.
Jeśli oboje małżonków pracuje, korzyści mogą być większe.
Pracujący emeryci
Limit 85 528 zł będzie obowiązywał również pracujących emerytów, czyli kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia.
Zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, oraz z działalności gospodarczej (niezależnie od sposobu opodatkowania, tj. na zasadach ogólnych, liniowymi PIT lub ryczałtem ewidencjonowanym).
Ulga na powrót
Taki sam limit przychodów (85 528 zł) będzie obowiązywał dla osób przenoszących do Polski swoje miejsce zamieszkania, czyli rezydencję podatkową. Zwolnienie będzie wynikało z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT. Chodzi o przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także z umów zlecenia oraz działalności gospodarczej (również niezależnie od sposobu opodatkowania).
– Jeżeli osoby te uzyskają przychody ze źródeł, do których stosuje się kwotę wolną od podatku (30 tys. zł), czyli np. z umowy o pracę, to zaczną one płacić PIT dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł – wyjaśnia Piotr Popek.
Ulga na powrót będzie przysługiwała w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.
Limit też dla młodych
Limit 85 528 zł zostanie również utrzymany przy uldze dla młodych. Chodzi o zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). ©℗
Wybrane limity w PIT – obecnie i po zmianach
Limit 2021 r. 2022 r.
Kwota dochodu wolnego od podatku Jest zróżnicowana, maksymalnie wynosi 8000 zł 30 000 zł dla wszystkich
Próg skali podatkowej PIT 85 528 zł 120 000 zł
3089 zł Limit dochodu dziecka pozwalający samotnemu rodzicowi lub opiekunowi rozliczyć się na preferencyjnych zasadach Limit dochodu dziecka, który pozwoli samotnemu rodzicowi lub opiekunowi odliczyć od podatku 1500 zł
3089 zł Limit dochodu dziecka pozwalający rodzicom lub opiekunom skorzystać z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko (do 25. roku życia) Bez zmian – limit dochodu dziecka pozwalający rodzicom lub opiekunom skorzystać z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko (do 25. roku życia)
od 68 412 zł do 133 692 zł Brak Roczny limit przychodów w nowej uldze dla klasy średniej (dla celów obliczania zaliczki na PIT oznacza to przedział od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie)
85 528 zł Limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26. roku życia Tyle będzie wynosił limit przychodów dla nowych zwolnień z PIT dla:– rodziców i opiekunów co najmniej czwórki dzieci– aktywnych zawodowo seniorów,– osób powracających do Polski (ulga na powrót).Nadal taki sam będzie limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26. roku życia