Zmiany dotyczą wypracowania mechanizmów utrudniających dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących preferencyjne opodatkowanie.

Jak przekazała prezydencka kancelaria, celem ustawy jest wyrażenie zgody przez Parlament na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji podpisanego w Warszawie 30 listopada 2020 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty "o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu", sporządzonej w La Valetta 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Reklama

Według Ministerstwa Finansów zawarcie Protokołu wynika z sukcesywnie realizowanej przez Polskę polityki podatkowej, mającej na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zwalczanie negatywnych zjawisk w postaci uchylania się i unikania opodatkowania, w szczególności w relacjach transgranicznych.

Zmiany mają doprowadzić do wzrostu dochodów budżetowych z uwagi na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego w relacjach z Maltą - uważa MF.

Protokół wprowadza ponadto do treści umów najnowsze standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowej, co powinno sprzyjać dalszemu uszczelnieniu systemu fiskalnego.

Podstawowe zmiany wprowadzone w drodze wynegocjowanego Protokołu obejmują m.in. modyfikację definicji dywidend; zmianę stawki podatku u źródła z tytułu odsetek z 5 proc. na 4 proc.; przyznanie prawa do opodatkowania opłat za usługi techniczne obu umawiającym się państwom.

Przepisy regulują też opodatkowanie zbycia spółek nieruchomościowych na "zasadach przewidzianych w Konwencji Modelowej" oraz przyznanie prawa do opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów wyłącznie w państwie rezydencji dyrektora.

Obejmują także "zmianę głównej metody unikania podwójnego opodatkowania stosowanej przez Polskę z metody wyłączenia z progresją (zwolnienia) na metodę odliczenia proporcjonalnego (kredytu podatkowego)". Przepisy wprowadzają również ogólną klauzulę ograniczającą przyznanie korzyści wynikających z Umowy w sytuacji, "gdy jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub umowy było uzyskanie takich korzyści, a ich uzyskanie byłoby sprzeczne z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień Umowy".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/