Chodziło o wykładnię art. 11o ust. 1a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem lokalną dokumentację cen transferowych muszą sporządzać „podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi”, gdy rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z transakcji jest podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a wartość tej transakcji przekracza 500 tys. zł rocznie.
Spółka, która złożyła wniosek o interpretację, zwróciła uwagę na to, że art. 11o ust. 1a ustawy o CIT mówi o „podatniku”, a taki status ma wyłącznie podatkowa grupa kapitałowa. Zarazem jednak – zauważyła – podmiotami powiązanymi w PGK (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT ) są członkowie grupy, a zatem zasadniczo to oni powinni sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych.