Wszystkie wyroki dotyczyły spółki będącej właścicielem budynków, w których znajdują się m.in. takie środki trwałe, jak: stanowisko montażowe diesla, instalacja oleju smarowego, instalacja systemu paliwowego, instalacja odprowadzania spalin.
Spór sprowadzał się do tego, czy dla celów podatkowych są to budowle, czy w ogóle instalacje te nie podlegają opodatkowaniu.
Spółka uważała, że nie ma podatku, bo instalacje są elementem wyposażenia budynków i są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego. Opodatkowany jest więc sam budynek, a nie obiekty, które są w środku.
Prezydent miasta oraz samorządowe kolegium odwoławcze stały natomiast na stanowisku, że są to budowle. Powołały się na opinię techniczno-prawną biegłego, z której wynikało, że stanowisko montażowe diesla jest samonośną konstrukcją stalową, niezależną od konstrukcji budynku. Z opinii wynikało także, że pozostałe środki trwałe są instalacjami przemysłowymi lub urządzeniami technicznymi związanymi ze stanowiskiem montażowym diesla, z którym tworzą całość techniczno-użytkową w postaci budowli.
Podtrzymując decyzję prezydenta miasta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu stwierdziło, że jeśli w budynku znajduje się budowla, która stanowi odrębny od niego, samodzielny obiekt budowlany, to jest ona odrębnym przedmiotem opodatkowania. To oznacza to, że podatek może być zarówno od budynku, jak i od znajdującej się w nim budowli.
Spółka się z tym nie zgadzała. Zgłaszała zastrzeżenia do opinii techniczno-prawnej sporządzonej przez biegłego. Domagała się przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Uważała, że decyzja organu nie powinna opierać się na jednym dowodzie, czyli korzystnej dla organu opinii biegłego.
Spółka niczego jednak nie wskórała, a WSA w Poznaniu przyznał rację organom (sygn. akt I SA/Po 213/18). Stwierdził, że wystarczyła opinia biegłego, nie było potrzeby oględzin ani uzyskania opinii powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Naczelny Sąd Administracyjny był innego zdania. Stwierdził, że SKO powinno było uchylić decyzję prezydenta, skoro ten oparł swoją decyzję wyłącznie na opinii biegłego. Zdaniem NSA organ podatkowy powinien był zasięgnąć opinii powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i wyjaśnić wszystkie elementy stanu faktycznego.
Sędzia Sławomir Presnarowicz potwierdził natomiast, że zgodnie z obecną linią orzeczniczą nie ma przeszkód, aby opodatkować budowle znajdujące się wewnątrz budynku. Najpierw jednak trzeba przesądzić, że w ogóle mamy do czynienia z budowlami. ©℗
Jeśli w budynku znajduje się budowla, która stanowi samodzielny obiekt budowlany, to jest ona odrębnym przedmiotem opodatkowania

orzecznictwo

Wyroki NSA z 13 października 2021 r., sygn. akt: III FSK 265/21, III FSK 287/21, III FSK 288/21, III FSK 289/21, III FSK 290/21 i III FSK 291/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia