Chodziło o warszawską prywatną uczelnię, która spierała się z fiskusem o prawidłową wykładnię art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku dochody podmiotów, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na wspieraniu studentów – w części, w jakiej dochody zostały przeznaczone na takie cele.
Uczelnia przekazywała samodzielnie dochody na zadania objęte zwolnieniem, ale oprócz tego przekazała również darowiznę fundacji zajmującej się m.in. wspieraniem utalentowanej młodzieży i promocją kultury i sztuki. Darowizna była zgodna z par. 5 ust. 2 statutu uniwersytetu, gdzie zapisano, że formą realizacji statutowych celów uczelni może być również współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, o ile cele ich działalności są zbieżne z tymi, które postawił przed sobą uniwersytet.
Uczelnia twierdziła, że dochody, które przekazała fundacji pośrednio realizującej jej cele statutowe, są również zwolnione z CIT. Argumentowała, że nie ma większej różnicy, czy w tym celu sama wyda pieniądze, czy zrobi to inny podmiot, któremu je przekaże. Nie jest istotne, czy cele statutowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, zostaną zrealizowane w bezpośredniej formie – argumentowała uczelnia. Wskazała na zapis w swoim statucie zezwalający jej na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji celów statutowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że cele określone w statucie uczelni powinny być wskazane w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do wykładni zapisów statutu i sprawdzania, czy są one zgodne z celami wymienionymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Statut musiałby więc precyzyjnie stanowić, iż celem uczelni jest współpraca z innymi podmiotami realizującymi zbieżne zadania statutowe. Dyrektor KIS uznał, że w tym wypadku tak nie jest, bo ze statutu uczelni nie wynika wprost możliwość wspierania działalności innych podmiotów prowadzących działalność o tożsamym charakterze.
Uczelnia wygrała w sądach obu instancji. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 66/18) nie miał wątpliwości, że celów statutowych nie trzeba realizować samemu. Można to robić także pośrednio, np. przekazując darowiznę innemu podmiotowi prowadzącemu taką samą działalność statutową (w tym wypadku oświatową).
Tego samego zdania był NSA. Sędzia Małgorzata Bejgerowska wyjaśniła, że celem statutowym uprawniającym do zwolnienia z podatku jest również wspieranie działalności innych podmiotów realizujących zbieżne zadania, o ile wynika to ze statutu.
NSA zarzucił dyrektorowi KIS, że choć podkreślał on, iż organ podatkowy nie jest uprawniony do analizy statutu uczelni, to w pośredni sposób to właśnie próbował robić.
Celem statutowym uprawniającym do zwolnienia z CIT jest również wspieranie działalności innych podmiotów realizujących zbieżne zadania, o ile wynika to ze statutu

orzecznictwo

Wyrok NSA z 5 października 2021 r., sygn. akt II FSK 329/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia