Pytanie zadała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami było pięć podmiotów, których udziałowcami z kolei były kościelne osoby prawne. Spółka planowała przeznaczać część swoich dochodów na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o CIT, czyli m.in. na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, naukowe, kulturalne oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katachetycznych i inwestycje sakralne.
We wniosku o interpretację twierdziła, że spełni w ten sposób wszystkie warunki, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT. Z przepisu wynika, że preferencja podatkowa dotyczy dochodów spółek, w których jedynymi udziałowcami lub akcjonariuszami są kościelne osoby prawne, ale tylko w części, w jakiej takie dochody zostaną przeznaczone na cele, które wymieniła spółka. Wprawdzie kościelne osoby prawne nie są bezpośrednimi, a wyłącznie pośrednimi udziałowcami spółki, ale nie powinno to wykluczać prawa do zwolnienia z CIT – podkreślała spółka. Argumentowała, że warunek, aby kościelne osoby prawne były bezpośrednimi udziałowcami lub akcjonariuszami danego podmiotu, nie wynika wprost z przepisów i gdyby taki był cel ustawodawcy, to art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT powinien brzmieć „Wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są w sposób bezpośredni kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak inaczej. Odwołał się do wykładni językowej słowa „udziałowiec”, z której wynika, że chodzi o „osobę mającą udział w przedsięwzięciu finansowym”. W tym przypadku taki udział posiada pięć spółek kapitałowych, które nie mają statusu kościelnej osoby prawnej – zauważył dyrektor KIS. To zaś w jego przekonaniu oznacza, że nie został spełniony warunek podmiotowy, o którym mowa w przepisie, a więc spółka nie będzie mieć prawa do zwolnienia z CIT.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.322.2021.1.MZA