Resort infrastruktury chce w tym celu zmienić obecne brzmienie at. 7 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Dziś na podstawie tych przepisów podatkowe zwolnienie dotyczy nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa (udostępniana przewoźnikom kolejowym, wykorzystywana do przewozu osób lub szerokotorowa), a także nieruchomości pozostałych po likwidacji linii kolejowych i ich części. W drugim przypadku preferencja obowiązuje wyłącznie przez trzy lata liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, gdy uprawomocniła się decyzja bądź rozporządzenie o likwidacji infrastruktury kolejowej.
Potrzebę zmiany przepisów ministerstwo tłumaczy tym, że są one wykorzystywane do unikania daniny przez podmioty niezajmujące się działalnością kolejową. W praktyce wystarczy bowiem, że na działce należącej do przedsiębiorcy znajduje się kawałek nieużywanej bocznicy kolejowej albo toru kolejowego, a cała działka wraz z budynkami i budowlami może być zwolniona z podatku. Gminy twierdzą, że tracą na tym nawet 188 mln zł rocznie.
Projekt zakłada, że podatku unikną wyłącznie przedsiębiorcy, którzy udostępniają infrastrukturę kolejową oraz obiekty infrastruktury usługowej, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym. Zwolnienie nie będzie też dotyczyć gruntów ani ich części zajętych na prowadzenie działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury kolejowej. Dodatkowo z przepisów ma zniknąć trzyletni okres zwolnienia dla nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.
Resort infrastruktury zaproponował także, aby zwolnienie dotyczyło nieruchomości przeznaczonych „do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej”. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w konsultacjach publicznych