Od lat polscy podatnicy uwzględniali w rejestrach sprzedaży VAT, a następnie prezentowali w deklaracji VAT oraz w JPK_VAT informacje o określonych transakcjach sprzedaży wykonywanych przez nich za granicą, które nie podlegały opodatkowaniu polskim VAT. Przy czym z przepisów wykonawczych obowiązujących do końca września 2020 r. wyraźnie wynikało, że w składanej wówczas deklaracji VAT oraz przekazywanym JPK_VAT nie były zamieszczane informacje na temat zagranicznej sprzedaży podatnika dokonywanej przez niego w ramach prowadzonej w danym państwie działalności gospodarczej, która jest tam zarejestrowana dla potrzeb lokalnego podatku od wartości dodanej.
Sytuacja uległa jednak zmianie z początkiem października 2020 r., tj. wraz z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1179), a wraz z nim wprowadzenia obowiązku przekazywania JPK_V7. W samych przepisach prawodawca wskazuje na obowiązek wykazywania zagranicznej sprzedaży polskiego podatnika jedynie w ogólny sposób, czyniąc jednocześnie zastrzeżenie, że odrębnie prezentowane mają być zagraniczne usługi ujmowane jednocześnie w VAT-UE. Szczegółowe kwestie związane z tym obowiązkiem są natomiast opisane w objaśnieniach do JPK_V7 stanowiących część ww. rozporządzenia. Z objaśnień tych wynika zaś, że: „W części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu (wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego), dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w tym okresie. Dotyczy to również czynności wykonywanych poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego [podkr. autora]”.