Chodziło o nieobowiązujące już przepisy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177 poz. 1468). W ich myśl zwrot daniny przysługiwał osobom fizycznym, które w latach 2004–2013 zostały obciążone wyższymi kosztami VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Wnioskodawca musiał w tym celu przedstawić faktury imienne, które potwierdzały nabycie materiałów i zostały wystawione przed 31 grudnia 2013 r.
Dziś zasady są inne i reguluje je ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1116). Wynika z nich, że o zwrot podatku mogą wystąpić osoby w wieku do 35 lat, gdy materiały budowlane, których dotyczą imienne faktury VAT, zostały spożytkowane na budowę ich pierwszego domu przed 30 września 2018 r.