Z pytaniem wystąpiła spółka wchodząca w skład międzynarodowej grupy, w ramach której jest realizowany program motywacyjny dla pracowników. Tłumaczyła, że jest on adresowany do senior managerów oraz innych osób, których wyniki i umiejętności mają znaczący wpływ na rozwój grupy. Polega on na tym, że pracownikom tym przyznawane są akcje spółki dominującej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W dzień przyznania takiej premii dany pracownik nie ma możliwości pełnego dysponowania przyznanymi akcjami (obowiązuje tzw. vesting period). Prawo do tego (czyli również do ich zbycia) nabywa po dwóch latach od ich przyznania, chyba że:
Spółka tłumaczyła, że ponosi koszty programu przypadające na jej pracowników, określone na podstawie wartości godziwej warunkowych akcji ustalonej na początku okresu, w którym program obowiązuje (wartość ta niekoniecznie musi odpowiadać wartości rynkowej akcji po upływie tzw. vesting period). Program jest zachętą dla pracowników do osiągnięcia jak najlepszych wyników.