Samodzielne uzupełnienie złożonych wcześniej informacji o schematach podatkowych nie wywoła skutków prawnych – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP

Resort poinformował też, że trwają prace nad aktualizacją objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r., z których obecnie wynika odmienne stanowisko. Dodał, że nie wyklucza zmian legislacyjnych w tym zakresie.
O problemie pisaliśmy w DGP 170/2021 „Fiskus (niepotrzebnie) komplikuje korektę MDR”. Chodzi o sytuacje, gdy promotor, korzystający bądź wspomagający złożył błędny formularz informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym (ang. mandatory disclosure rules – MDR) i dostrzegł swój błąd jeszcze przed otrzymaniem wezwania szefa Krajowej Administracji Skarbowej do jego naprawienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 86h ust. 1 ordynacji podatkowej szef KAS może zwrócić się do składającego MDR o uzupełnienie informacji lub wyjaśnienie wątpliwości.
Do 25 sierpnia br. resort finansów pozwalał jednak na samodzielne poprawianie dokumentu przez podatnika jeszcze przed otrzymaniem wezwania od fiskusa. Potwierdzały to zarówno odpowiedź na jedno z najczęściej zadawanych pytań (pytanie nr 3) o przepisy o MDR opublikowana przez MF na stronie internetowej, jak i objaśnienia podatkowe w tym zakresie z 31 stycznia 2019 r. Treść objaśnień jest o tyle istotna, że podatnik, który się do niej stosuje, jest chroniony przed negatywnymi konsekwencjami zgodnie z art. 14n par. 4 pkt 1 ordynacji podatkowej. Podatnicy mogli więc na tej podstawie korygować błędy w informacji MDR, składając do niej samodzielne uzupełnienie, co – jak twierdzili eksperci – było powszechną praktyką.
Teraz tak już nie będzie. Ministerstwo zmieniło bowiem 26 sierpnia br. treść odpowiedzi na pytanie nr 3 w ten sposób, że uzupełnienia (korekty) MDR-ów złożone przed wezwaniem szefa KAS nie wywołują skutków prawnych. Eksperci, których cytował DGP, nie kryli zaskoczenia zmianą stanowiska MF i zadawali pytania o jego zgodność z treścią wiążących objaśnień podatkowych.
Resort finansów w przesłanej odpowiedzi zapewnił jednak, że jego aktualne stanowisko jest zgodne z nową treścią odpowiedzi na pytanie 3. Objaśnienia podatkowe będą w związku z tym zaktualizowane. Z tego zaś wynika, iż podatnik, który zauważy błąd w złożonej już informacji MDR, będzie mógł go poprawić wyłącznie na wezwanie szefa KAS. W innym wypadku powinien złożyć pierwotną informację MDR ponownie.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP
Aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów w poniższej kwestii jest zgodne z treścią odpowiedzi na pytanie nr 3 na stronie www.podatki.gov.pl: „Uzupełnienie informacji lub zawiadomienia może mieć miejsce wyłącznie na wezwanie szefa KAS (art. 86h par. 1 ordynacji podatkowej). Uzupełnienie złożone przez podmiot bez uprzedniego wezwania szefa KAS nie wywołuje skutków prawnych i zostaje pozostawione bez rozpatrzenia. (…) Jeżeli składający zauważy, że złożona przez niego informacja lub zawiadomienie zawiera błędy lub została błędnie podpisana przed wezwaniem do uzupełnienia przez szefa KAS, wówczas podmiot ten powinien złożyć ponownie pierwotną informację lub zawiadomienie. Jednocześnie w polu «Dodatkowe wyjaśnienie» powinien wskazać wyjaśnienia powodu przekazania kolejnej informacji lub zawiadomienia oraz UID poprzednio złożonej informacji lub zawiadomienia”.
Powyższe jest konsekwencją zaobserwowanej praktyki stosowania przepisów MDR związanej z nieprawidłowym składaniem dokumentów MDR dotyczących uzupełnień złożonych informacji lub zawiadomień MDR zawierających błędy, a także przeprowadzonych analiz. Z dokonywanych na bieżąco weryfikacji wpływających do szefa KAS informacji i zawiadomień MDR zauważono, że podmioty składające przedmiotowe informacje bądź zawiadomienia zawierające błędy dokonują ich samodzielnego uzupełnienia przez wybór w aplikacji MDR zakładki „Złóż uzupełnienie dokumentu. Złożenie uzupełnienia do przesłanego już wcześniej dokumentu MDR”, która jest opcją uprawniającą do złożenia uzupełnienia informacji lub zawiadomienia MDR wyłącznie na wezwanie szefa KAS na podstawie art. 86h par. 1 OP.
Aktualizując pytanie nr 3, wyraźnie rozgraniczono sytuację oraz drogę postępowania w momencie, gdy podmiot zostanie wezwany do uzupełnienia przez szefa KAS bądź sam zauważy błędy (przed otrzymaniem wezwania). Co istotne, w przypadku zauważonego przez składającego błędu w już złożonej informacji, podmiot ten ma możliwość złożenia ponownie informacji lub zawiadomienia pierwotnego.
Ponadto należy także mieć na uwadze, że złożenie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1) wszczyna postępowanie w przedmiocie nadania NSP/NZSPT (art. 165 par. 3b OP). Co ważne, dopuszczalność składania np. korekt deklaracji podatkowych w innych postępowaniach, procedurach kontrolnych jest zawieszona lub ograniczona czasowo. Dopuszczenie możliwości składania uzupełnień z własnej inicjatywy podmiotów rodziłoby po stronie szefa KAS stan niepewności co do możliwości nadania NSP. A zatem zgodnie z art. 86h par. 1 OP to szef KAS może zwrócić się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości do ich treści.
Jednocześnie informujemy, że MF prowadzi prace nad aktualizacją objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r., a także nie wyklucza zmian legislacyjnych w tym zakresie.