Roczne sprawozdanie finansowe będzie mogła podpisywać jedna osoba z zarządu, jeżeli od pozostałych członków otrzyma oświadczenie potwierdzające, że dokument spełnia wymogi ustawy o rachunkowości.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on istotne zmiany dotyczące m.in. podpisywania sprawozdań finansowych.
Obecnie muszą je podpisać wszyscy członkowie zarządu, co jest kłopotliwe dla firm posiadających kilkudziesięcioosobowe zarządy oraz gdy członkiem zarządu są zagraniczni rezydenci. Zgodnie z projektem podpis będzie mógł złożyć jeden członek zarządu, pod warunkiem że pozostali go do tego upoważnią. Nie może to być jednak upoważnienie ustne. Pozostali menedżerowie będą musieli złożyć pisemne oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymogi ustawy o rachunkowości. Oświadczenia te będzie można sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Będzie też można sporządzić je na papierze i podpisać własnoręcznie.
Firmy będą miały wybór, bo nadal będzie też można złożyć sprawozdanie podpisane przez wszystkich członków zarządu.
Projekt przewiduje również, że członkowie zarządu będą mogli odmówić złożenia oświadczenia. Będzie to traktowane tak samo, jakby odmówili podpisania samego sprawozdania finansowego. Również odmowy będzie można podpisać elektronicznie.
Wszystkie dokumenty – oświadczenia i odmowy – trzeba też będzie złożyć do KRS.
Projekt przewiduje również ujednolicenie wymogów dotyczących formatów elektronicznych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Obecnie do sprawozdań sporządzanych przez emitentów, jednostek niebędących emitentami oraz przygotowujących raporty zgodnie z MSR stosowane są różne formaty elektroniczne tych dokumentów.
Projekt nowelizacji zakłada też zmiany w ustawie o biegłych rewidentach. Przewiduje wprowadzenie możliwości składania przez firmę audytorską w formie elektronicznej wniosku o zmianę danych na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, składania w formie elektronicznej wniosku o wpis firmy na listę, wniosku o jej skreślenie z listy oraz o zmianę danych.
Projekt przewiduje też, że posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Krajowej Komisji Rewizyjnej będą mogły odbywać się zdalnie i online, a więc przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.
Nowelizacja za wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd