Zwrot wydatków poniesionych przez spółkę jawną na zatrudnienie medycznego kierownika specjalizacji nie jest przychodem jej wspólników, jeśli wydatki te nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność medyczną, która zatrudniła go jako kierownika specjalizacji, szkolącego lekarzy rezydentów. Wspólnik miał wykonywać tę pracę przez cały 2021 r. na podstawie umowy zawartej przez spółkę z urzędem wojewódzkim.
Przysługiwał mu z tego tytułu miesięczny dodatek w wysokości 1 tys. zł, zgodnie z art. 16m ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790). Kwota ta, jako wartość pracy własnej wspólnika na rzecz spółki, nie mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu, bo zabrania tego art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.
W umowie ze spółką urząd wojewódzki zobowiązał się do zwrotu wypłaconej przez nią kwoty.
Wątpliwość dotyczyła tego, czy kwota takiej refundacji będzie dla wspólników przychodem, który podlega opodatkowaniu i powinien zostać zewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tak uważał wspólnik.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że wypłacony przez urząd wojewódzki zwrot wydatków nie będzie opodatkowanym przychodem. Zwrócił uwagę na art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się „zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów”. Przez „inne” wydatki ustawodawca rozumie te, które nie są określone w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT (gdzie mowa jest o zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatkach stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu).
To oznacza – według dyrektora KIS – że refundacja dodatku przysługującego wspólnikowi za jego pracę na rzecz spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu.
Nie trzeba więc ewidencjonować kwoty refundacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – wyjaśnił organ. Dodał natomiast, że wspólnik mógłby ewentualnie, w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, ująć otrzymaną refundację w kolumnie 17. księgi, przeznaczonej na uwagi.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.353.2021.3.MGR