Jeżeli pytanie dotyczy skutków korekty dochodowości w transakcjach między podmiotami powiązanymi i zastosowania art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT, to organ musi wydać interpretację indywidualną – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła spółki należącej do międzynarodowej grupy. Firma sprzedaje swoje produkty wyłącznie podmiotom powiązanym. Grupa, zgodnie z polityką cen transferowych i analizą porównawczą, ustala poziom dochodowości, czyli zysk, który powinna osiągnąć spółka, aby odpowiadał on wartości rynkowej (zyskowi osiąganemu przez podmioty sprzedające takie produkty, które nie są ze sobą powiązane). Zakres dochodowości został ustalony w pewnym zakresie „od – do”.
W praktyce co kwartał możliwa jest aktualizacja cen transferowych, np. z powodu zmiany ceny surowców niezbędnych do produkcji towarów, ceny opakowań, kursu waluty bądź wskutek wdrażania programu oszczędnościowego. W takich sytuacjach spółka dokonuje korekty dochodowości, aby była ona na poziomie rynkowym. Koryguje również rozliczenia ze swoimi odbiorcami (podmiotami powiązanymi).
We wniosku o interpretację spółka spytała, czy biorąc pod uwagę dokumenty korygujące dochodowość (w dół lub w górę), powinna ona skorygować przychód podatkowy okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione te dokumenty.
Chodziło jej o prawidłową interpretację art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 3j tej ustawy, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3k tej ustawy, jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął przychodów lub są one niższe od tzw. kwoty zmniejszenia, podatnik musi zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

To nie ten tryb

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił jednak wydania interpretacji indywidualnej. Uznał bowiem, że sprawa dotyczy kwestii, która powinna zostać rozpatrzona w innym trybie – spółka powinna wystąpić o uprzednie porozumienie cenowe (APA). Chcąc bowiem udzielić odpowiedzi na pytanie spółki, należałoby przeprowadzić analizę ekonomiczna i zbadać dokumentację cen transferowych, a to jest możliwe tylko w trakcie postępowania o APA – stwierdził.
Z tego powodu uznał też, że interpretacja nie spełniałaby swojej funkcji gwarancyjnej i ochronnej dla spółki. Ponadto wymagałaby zajęcia stanowiska w sprawie niedotyczącej przepisów prawa podatkowego – wyjaśnił dyrektor KIS.

Przepisy są podatkowe…

Spółka się z nim nie zgodziła. Podkreśliła, że pyta o wykładnię art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT, a organ, odmawiając wydania interpretacji, de facto uznał, że nie są to przepisy podatkowe i nie mają one zastosowania do korekty dochodowości. Spółka nie zgadzała się też z tezą, że pytanie o moment rozpoznania korekty dochodowości może być rozpatrzone jedynie w drodze uprzednich porozumień cenowych.

…więc musi być odpowiedź

Spółka wygrała w sądach obu instancji. WSA w Warszawie nie miał wątpliwości, że pytanie spółki i jej stanowisko dotyczyły przepisów prawa podatkowego, a więc dyrektor KIS powinien był wydać interpretację indywidualną. Błędnie uznał, że spółce chodzi o potwierdzenie lub odrzucenie metody ustalania cen transakcyjnych. Chodziło jej o wykładnię art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT – wskazał sąd.
Również Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości, że pytanie spółki dotyczyło przepisów prawa podatkowego. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Jaśniewicz podkreślił, że spółka, opisując powiązania w grupie i mechanizm korygowania przychodów, wskazała konkretny stan faktyczny i oczekiwała na odpowiedź na zadane pytanie.
Ponadto – jak dodał sędzia Jaśniewicz – gdy ustawodawca chce wyłączyć pewną kategorię spraw z interpretacji, to czyni to wprost w art. 14b par. 5 ordynacji podatkowej. W przepisie tym nie zostały wymienione regulacje dotyczące podmiotów powiązanych.
NSA nie podzielił stanowiska innego składu orzekającego, wyrażonego w wyroku z 25 maja 2021 r. (sygn. akt II FSK 3546/18). Sąd kasacyjny uznał wtedy, że analogiczny wniosek, jak w tej sprawie (a więc również odnoszący się do art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT) dotyczył jednak potwierdzenia metodologii trybu korekty dochodowości, a zatem organ nie mógł wszcząć postępowania interpretacyjnego. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 3830/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia