Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie m.in. recyklingu tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca wybrał 19-procentowy liniowy PIT. W 2019 r. uzyskał decyzję o wsparciu na działalność w zakresie wytwarzania surowców wtórnych z tworzyw sztucznych. Na jej podstawie przysługuje mu zwolnienie z PIT przez 12 lat, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT.
Chciał się upewnić, że w podstawie obliczania daniny solidarnościowej nie musi uwzględniać dochodów zwolnionych z podatku.
Ani zwolnionych…
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w:
  • art. 27 ust. 1, 9, 9a ustawy o PIT (chodzi o dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, rent i emerytur, umów o dzieło i umów zlecenia itd., czyli do których mają zastosowanie formularze: PIT-40A, PIT-36 i PIT-37 ),
  • art. 30b ustawy o PIT (czyli niektóre zyski kapitałowe, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, gdy podatek jest wykazywany w zeznaniu PIT-38),
  • art. 30c ustawy o PIT (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym według stawki 19 proc., wykazywane w zeznaniu PIT-36L),
  • art. 30f ustawy (dochody zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowane według stałej stawki 19 proc., wykazywane w zeznaniu PIT-CFC).
Opodatkowaniu nie podlegają zatem dochody zwolnione przedmiotowo z podatku na podstawie art. 21 ustawy, w tym wymienione w ust. 1 pkt 63a tego artykułu – wyjaśnił organ.
Tak samo stwierdził w interpretacji z 9 lipca 2020 r. (sygn. akt 0115-KDIT3. 4011.367.2020.1.KR).
…ani z ulgą IP Box
Przypomnijmy, że z tych samych względów w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów objętych ulgą IP Box, czyli 5-procentową stawką PIT. W art. 30h nie został bowiem wymieniony art. 30ca ust. 1, zgodnie z którym podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5 proc. podstawy opodatkowania. Dyrektor KIS potwierdził to w interpretacjach m.in. z 3 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.800. 2020.2.MR) i z 14 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.110. 2019.1.AMN).
Bez dywidend…
Z kolei w innej interpretacji – z 28 kwietnia 2020 r. (sygn. akt 0112-KDIL2-2.4011.102.2020. 2.AA) – dyrektor KIS potwierdził, że do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie wlicza się zaliczek na dywidendę.
Tak samo będzie w razie wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, jeżeli na gruncie zagranicznego prawa taka wypłata jest traktowana jako dywidenda. W świetle prawa polskiego powinna być ona traktowana jako dochód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30a, a nie art. 30b ustawy o PIT – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji z 5 lutego 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.555.2019.2.MG).
…i bez objętych ryczałtem
Daniny solidarnościowej nie ustala się także od przychodów objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.584.2021.1.AD