Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

W ramach „Polskiego Ładu” rząd zamierza zlikwidować możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowie o pracę, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak wynika z analizy przygotowanej przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Spółkę Doradców Podatkowych, w połączeniu z likwidacją zryczałtowanej składki zdrowotnej oznacza to faktyczną podwyżkę stawek podatku dochodowego.

„ W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej lub 19-rpoc. Podatku liniowego, składka ma być obliczana jako 9 proc. dochodu od działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy PIT. Warto dodać, że składka zdrowotna obliczana na nowych zasadach nie będzie już w większości możliwa do odliczenia od PIT. W praktyce zmianę sposobu kalkulacji składki zdrowotnej można zrównać z podniesieniem stawek opodatkowania PIT o 7,75 proc.” – stwierdzono w analizie Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zwrócono w niej uwagę, że nieco inaczej będzie liczona składka zdrowotna w przypadku osób, które rozliczają się podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podstawą do wyliczenia składki będzie przychód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a stawka będzie równa 1/3 stawki ryczałtu, płaconego przez podatnika.

W analizie napisano także, że w projekcie ustawy znalazła się zmiana, dotycząca zbycia składników majątku, wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej. Obecne przepisy mówią, że przychody ze sprzedaży środka trwałego (lub wartości niematerialnych i prawnych) są traktowane jako przychód z działalności gospodarczej, jeśli do sprzedaży doszło w ciągu 6 lat od wycofania środka z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

Jednak, jak przypomniano w analizie Kancelarii Ożóg Tomczykowski, nieco inne zasady obowiązują przedmioty w działalności gospodarczej, wykorzystywane na podstawie umowy leasingu operacyjnego (na przykład samochodów). Jeśli leasingobiorca wykupi taki przedmiot do majątku prywatnego, wówczas przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako wynikający z działalności gospodarczej. W razie dokonania sprzedaży po 6 miesiącach od nabycia, przychód jest całkowicie zwolniony z podatków.

„Ministerstwo Finansów planuje uniemożliwić podatnikom wykorzystanie powyższych preferencji. Zdonie z proponowanym brzmieniem art. 14 ust. 2 pkt. 19 ustawy o PIT, sprzedaż wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego środków trwałych (np. samochodów), o ile nastąpi w przeciągu 6 lat od wycofania ich z działalności gospodarczej, będzie generowała przychód z działalności gospodarczej” – zaznaczono w analizie.

Wskazano w niej, że zmienią się także zasady określania wartości początkowej składników majątku, które są wnoszone do spółki, a które były użytkowane przed tym wniesieniem. Obecnie ustawa zezwala, aby do celów amortyzacji m.in. środków trwałych i wartości niematerialnych za wartość początkową przyjmować m.in. cenę zakupu. W efekcie nawet jeśli środek trwały był używany od kilku lat, odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane od jego początkowej wartości, co niewątpliwie jest podejściem korzystnym dla podatników.

„Zmiana wprowadzona przez projekt ustawy zakłada, by w sytuacji wprowadzenia do działalności gospodarczej składnika majątku, który uprzednio był wykorzystywany przez osobę fizyczną do celów prywatnych, jego wartość początkowa była równa jego cenie zakupu lub wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu. (…) W efekcie tej zmiany podatnicy będą dokonywać niższych odpisów amortyzacyjnych od wprowadzanych do przedsiębiorstwa składników majątku” – napisano w analizie doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Dodano w niej, że zmianie ulegnie również opodatkowanie dochodów z wynajmu lokali mieszkalnych. Jeśli projekt nowelizacji ustawy o PIT wejdzie w życie w obecnym kształcie, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe stosowanie odpisów amortyzacyjnych od budynków czy lokali mieszkalnych. Dodatkowo, takie nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej nie będą uwzględniane w ewidencji środków trwałych.

W analizie wskazano, że nowe propozycje sprawią, że od 1 stycznia najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych. Stawka daniny ma pozostać na obecnym poziomie, a więc będzie wynosić 8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad te kwotę.

„W wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z zasadami opodatkowania ryczałtem, właściciele mieszkań nie będą też mogli odpisać od podatku kosztów remontów czy innych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania” – napisano w analizie Kancelarii Ożóg Tomczykowski.