Jeżeli komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest inna spółka – również z o.o., a w zarządzie tej ostatniej zasiadają matka i ojciec komandytariusza, to nie wchodzi w grę zwolnienie podatkowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS.

Chodzi o zwolnienie z podatku 50 proc. przychodów komandytariusza, nie więcej jednak niż 60 tys. zł rocznie z udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej z osobna. Nie ma ono zastosowania w razie powiązań wymienionych w art. 21 ust. 40 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 4 podmioty powiązane to podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Wywieranie znaczącego wpływu to pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (art. 23m ust. 2 pkt 3).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.312.2021.2.MR