Tym samym inaczej zinterpretował analogiczne przepisy: art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Oba pozwalają na przyjęcie indywidualnej (własnej) stawki amortyzacyjnej dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji podatnika. Dotyczy to także nieruchomości niemieszkalnych. W niektórych przypadkach zastrzeżenie jest tylko takie, aby okres amortyzacji nie był krótszy niż trzy lata.
Dyrektor KIS odniósł się do tej kwestii w dwóch interpretacjach, wydanych w podobnym stanie prawnym. Jedna – z 8 lipca br. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.131.2021.2.PB, opublikowana w bazie Ministerstwa Finansów) dotyczyła podatnika CIT i jest dla niego korzystna. Druga – z 7 lipca br. (sygn. 0115-KDIT3.4011.351.2021.2.AWO, nieopublikowana dotychczas w bazie MF) dotyczyła podatnika PIT i jest niekorzystna.