Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy
Y sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) jest producentem regałów magazynowych. Podpisała 24 czerwca 2021 r. z firmą X umowę sprzedaży regałów za 100 000 zł netto plus VAT. Ustalona cena obejmowała transport regałów na terenie Polski od zakładu Y do siedziby nabywcy. Zgodnie z umową organizacja transportu tych regałów leżała po stronie sprzedawcy. Przewoźnik po przejęciu towaru przejmuje na siebie ryzyko w przypadku zniszczenia towaru i w razie strat wypłaca spółce Y odszkodowanie. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących momentu dokonania dostawy towaru, a w szczególności nie odsyłała do reguł INCOTERMS. Spółka Y 30 czerwca 2021 r. wystawiła dokument WZ, fakturę dla nabywcy na 123 000 zł brutto (w tym netto 100 000 zł i VAT 23 000 zł) oraz wydała regały przewoźnikowi wraz z tymi dokumentami. Wszystko zostało dostarczone nabywcy (firmie X) 1 lipca 2021 r. Przewoźnik 7 lipca 2021 r. przekazał Y kopię list przewozowego, z której wynika, że nabywca otrzymał regały 1 lipca 2021 r. Spółka nie otrzymała zaliczki na poczet dostawy, a zapłatę za regały dostała przelewem na rachunek bankowy 8 lipca 2021 r. Rokiem podatkowym Y jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT płaci na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Dla spółki właściwa jest stawka CIT 19 proc. Pomiędzy Y a X nie ma żadnych powiązań. Jak spółka powinna rozliczyć dostawę tych regałów na gruncie VAT oraz CIT?