Od początku 2022 r. dosłodzenie gotowego piwa cukrem lub miodem sprawi, że podstawa opodatkowania będzie wyższa. Podrożeć mogą więc piwa smakowe. Rok później zmienią się zasady rozliczania akcyzy przy sprzedaży towarów na odległość konsumentom z innego kraju Unii.

Tak wynika z opublikowanego już projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który wdrożyć ma trzy unijne dyrektywy (dyrektywę 2020/262 z 19 grudnia 2019 r., tzw. horyzontalną, dyrektywę 2020/1151 z 29 lipca 2020 r., tzw. alkoholową, i dyrektywę 2019/2235 z 16 grudnia 2019 r.).
Od początku 2022 r. wejdą w życie zmiany przewidziane dyrektywą alkoholową i zakończą m.in. obecne spory o określenie podstawy opodatkowania przy produkcji piwa smakowego. Z przepisów będzie jasno wynikać, że dosłodzenie piwa po zakończeniu procesu fermentacji podwyższy podstawę opodatkowania akcyzą. W ten sposób odwrócone zostaną skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2018 r. (sygn. akt C-30/17) w sprawie polskiej Kompanii Piwowarskiej.
Niezależnie od tego wprost w ustawie o podatku akcyzowym zostanie zapisane, że alkohol skażony używany do konserwacji i czyszczenia linii produkcyjnych korzysta ze zwolnienia od daniny. Obecnie wynika to wyłącznie z interpretacji ogólnej ministra finansów z 8 kwietnia 2014 r.
Mali producenci wina, wyrobów fermentowanych i pośrednich będą mogli płacić o połowę niższą stawkę akcyzy niż do tej pory. W tym celu będą jednak musieli pozyskać unijny certyfikat małego producenta. Jego wzór będzie dopiero określony. Preferencje będą te przysługiwać gorzelniom produkującym owocowy alkohol etylowy.
W lipcu 2022 r. w życie wejdą zmiany wymuszone unijną dyrektywą 2019/2235 z 16 grudnia 2019 r. W przepisach pojawi się zwolnienie akcyzowe dla wyrobów wykorzystywanych przez siły zbrojne państwa unijnego innego niż kraj, na terytorium którego podatek jest wymagalny. Chodzi o sytuacje, gdy żołnierze lub towarzyszący im personel wykorzystują wyroby akcyzowe w trakcie działań podjętych w ramach wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Kolejne zmiany wejdą w życie w lutym 2023 r. i związane są z wdrożeniem nowej unijnej dyrektywy „horyzontalnej”. Przykładowo obecnie podatek rozliczyć musi sprzedawca towaru według zasad obowiązujących w kraju jego przeznaczenia. Po zmianach taki obowiązek spocznie na podmiocie wysyłającym lub ustanowionym przez niego przedstawicielu podatkowym. Jeśli obaj nie spełnią ustawowych warunków, akcyzę będzie musiał rozliczyć odbiorca towaru.
MF chce też objąć nadzorem wewnątrzunijne przemieszczenia wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji. Pomoże mu w tym elektroniczny system EMCS. Ujednolicone zostaną również niektóre procedury celne i akcyzowe w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw: w konsultacjach publicznych