Chodzi m.in. o to, aby na poziomie województw skonsolidować niektóre zadania realizowane w izbach i urzędach skarbowych np. w zakresie obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej.

W konsekwencji dana izba i podległe jej urzędy skarbowe działające na terenie województwa zostaną przekształcone w jedną jednostkę budżetową (stanowiącą urząd). Jej kierownikiem będzie dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w niej zatrudnionych – izba skarbowa.

Urzędnicy nie muszą się jednak bać utraty pracy. Zapewniał o tym wielokrotnie w wywiadach dla DGP wiceminister finansów Jacek Kapica. Osoby z komórek, które obecnie realizują w urzędach skarbowych zadania pomocnicze, zostaną przesunięte przede wszystkim do działu bezpośredniej obsługi podatników.

Wzmocniony ma też zostać system wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych m.in. poprzez edukowanie, jak wypełniać formularze i druki.

Wprowadzane rozwiązania nie wpłyną na zmniejszenie liczby urzędów skarbowych. Nie zmieni się też struktura organów podatkowych. Jak obecnie będzie I instancja – urzędy skarbowe oraz II instancja – izby skarbowe.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada też zmiany w ustawie o Służbie Celnej. Także one mają doprowadzić do lepszej obsługi podatników. Chodzi o wprowadzenie jednego okienka dla przedsiębiorców załatwiających sprawy celne, podatkowe i związane z innymi należnościami, których ściąganiem zajmują się celnicy. Ministerstwo Finansów planuje wyznaczyć dyrektora jednej izby celnej, który zajmie się tymi rozliczeniami. Obecnie robią to szefowie 16 izb.

Po centralizacji podatnicy będą wpłacać należności na rachunek bankowy jednej izby celnej. Również jeden dyrektor będzie wypłacał zwroty należności i egzekwował zaległe daniny.

Większość znowelizowanych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Powstanie jedno okienko dla przedsiębiorców załatwiających m.in. sprawy celne

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych przyjęty przez rząd