Zmywarka okazała się wadliwa i popsuła się na początku czerwca 2021 r. Klient nie był zainteresowany jej naprawą ani wymianą, więc uzgodniono, że urządzenie zostanie zwrócone. Jak powinien rozliczyć zwrot towaru na gruncie VAT i PIT?

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) 28 kwietnia 2021 r. sprzedał osobie indywidualnej zmywarkę za 2460 zł brutto. Klient zapłacił gotówką. Sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii i udokumentowana paragonem fiskalnym. Na życzenie klienta tego samego dnia została wystawiona faktura na kwotę 2000 zł plus VAT 460 zł. W związku z tym przedsiębiorca nie wydał nabywcy oryginału paragonu fiskalnego, lecz dołączył go do egzemplarza faktury pozostającego u niego. Podatek należny od tej sprzedaży przedsiębiorca rozliczył w JPK_V7M za kwiecień 2021 r. na podstawie dokumentu zbiorczego, tj. miesięcznego raportu z kasy fiskalnej za kwiecień 2021 r. (w którym była ujęta sprzedaż udokumentowana tym paragonem). Ponadto w ewidencji sprzedaży JPK_V7M za kwiecień 2021 r. przedsiębiorca ujął wystawioną dla klienta fakturę z oznaczeniem „FP”. Z kolei przychód ze sprzedaży zmywarki (2000 zł) ujął w kwietniu 2021 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Uczynił to także na podstawie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej, natomiast wystawiona do paragonu faktura nie została ujęta w księdze. Zmywarka okazała się wadliwa i popsuła się na początku czerwca 2021 r. Klient nie był zainteresowany jej naprawą ani wymianą, więc uzgodniono, że urządzenie zostanie zwrócone. Protokół zwrotu (podpisany przez obie strony transakcji) został sporządzony 18 czerwca 2021 r. i tego dnia zwrot zmywarki i związane z tym stosowne zmniejszenie podstawy opodatkowania [o kwotę (–) 2000 zł)] i podatku należnego [o kwotę (–) 460 zł)] zostało ujęte w tzw. odrębnej ewidencji korekt kasowych. Przedsiębiorca 18 czerwca 2021 r. zwrócił klientowi (w gotówce) uiszczoną przez niego cenę za urządzenie (tj. 2460 zł) oraz wystawił fakturę korygującą z tytułu zwrotu towarów, w której podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu o 2000 zł, a podatek należny o 460 zł. Przedsiębiorca jest opodatkowany podatkiem liniowym, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak powinien rozliczyć zwrot towaru na gruncie VAT i PIT?
VAT
Sprzedaż
Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).
W analizowanej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży zmywarki powstał 28 kwietnia 2021 r. (tj. w dniu jej dostawy). Podstawą opodatkowania była kwota 2000 zł, a podatek należny (według właściwej dla tej dostawy stawki 23 proc.) wyniósł 460 zł.
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani wystawić i wydać nabywcy m.in. paragon fiskalny z każdej sprzedaży (wyłącznie w postaci papierowej w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii). W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z jaką mamy do czynienia w analizowanej sprawie, obowiązek wystawienia faktury nie powstaje samoistnie, lecz na żądanie nabywcy. Przy czym żądanie jej wystawienia musi zostać zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym np. dostarczono towar (art. 106b ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar – jak ma to miejsce w analizowanej sprawie – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (art. 106i ust. 6 pkt 1 w zw. z ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż (art. 106h ust. 1 ustawy o VAT).
Zatem przedsiębiorca na udokumentowanie sprzedaży przedmiotowej zmywarki prawidłowo wystawił 28 kwietnia 2021 r. fakturę na kwotę netto 2000 zł, plus VAT 460 zł, dołączając oryginał paragonu fiskalnego do pozostającego u niego egzemplarza faktury. Dodać należy, że w przypadku klientów indywidualnych wystawienie faktury jest możliwe bez względu na to, czy paragon fiskalny zawiera NIP nabywcy; wówczas wystawiona faktura nie powinna zawierać takiego numeru.
Podstawa opodatkowania według stawki 23 proc. (2000 zł – pola K_19 i P_19) oraz podatek należny według stawki 23 proc. (460 zł – pola K_20 i P_20) od sprzedaży tej zmywarki powinny być wykazane w JPK_V7M za kwiecień 2021 r. na podstawie zbiorczego dokumentu z kasy fiskalnej (z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca ujął miesięczny raport fiskalny za kwiecień 2021 r.) – stosownie do par. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT. Raport (tj. dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących) powinien zostać ujęty w ewidencji sprzedaży JPK_V7M z oznaczeniem „RO”.
W ewidencji sprzedaży JPK_V7M należy dodatkowo wykazać także fakturę wystawioną do paragonu. Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT takie dokumenty ujmuje się w ewidencji sprzedaży JPK_VAT w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji. Tak więc faktura z 28 kwietnia 2021 r. powinna zatem zostać ujęta w JPK_V7M także za kwiecień 2021 r. z oznaczeniem „FP” (par. 10 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT). Podkreślić należy, że w sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego, a także w deklaracji, nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami oznaczonymi „FP”.
Zwrot
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zmywarka okazała się wadliwa i popsuła się na początku czerwca 2021 r. Klient nie był zainteresowany jej naprawą ani wymianą i strony uzgodniły zwrot urządzenia.
Podstawę opodatkowania obniża się o wartość zwróconych towarów (art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT). Sprzedaż urządzenia została udokumentowana zarówno paragonem fiskalnym, jak i fakturą. Zatem zwrot tego towaru należy także udokumentować dwutorowo, tj. w odrębnej ewidencji korekt kasowych oraz fakturą korygującą (bez wystawienia faktury korygującej przedsiębiorca byłby zobowiązany do zapłaty podatku wykazanego na fakturze pierwotnej z 28 kwietnia 2021 r. stosownie do art. 108 ust. 1 ustawy o VAT).
W kasie fiskalnej – zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej, tj. po wydrukowaniu paragonu (par. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). A skoro tak, to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należy prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, lecz jest wskazane, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyny zaistniałej korekty wymienione w par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, a zapisy widniejące w ewidencji pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.
Stosownie do par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
W analizowanej sprawie protokół zwrotu (podpisany przez obie strony transakcji) został sporządzony 18 czerwca 2021 r. i tego dnia zwrot zmywarki i związane z tym stosowne zmniejszenie podstawy opodatkowania [o kwotę (–) 2000 zł] i podatku należnego [o kwotę (–) 460 zł] ujęto w odrębnej ewidencji korekt kasowych.
W przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą (art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 18 czerwca 2021 r. przedsiębiorca wystawił stosowną fakturę korygującą z tytułu zwrotu towarów, w wyniku której podstawa opodatkowania według stawki 23 proc. została skorygowana o kwotę (–) 2000 zł, a podatek należny według stawki 23 proc. o kwotę (–) 460 zł.
W przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że:
  • z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej, oraz
  • warunki te zostały spełnione, a
  • faktura jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której wyżej mowa, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Wskazać należy, że analizowanej sprawie nie zachodzą przypadki określone w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT znoszące wymóg posiadania tej dokumentacji.
Przedsiębiorca ma więc prawo do obniżenia podstawy opodatkowania (i podatku należnego) z tytułu zwrotu towarów w rozliczeniu za czerwiec 2021 r., kiedy to wystawił fakturę korygującą. Z posiadanej przez podatnika dokumentacji (protokół zwrotu towarów z 18 czerwca 2021 r.) wynika, że uzgodnił on warunki obniżenia podstawy opodatkowania (tj. zwrotu zmywarki), a warunki te zostały spełnione także w czerwcu 2021 r. wraz ze zwrotem tego urządzenia. Dodatkowo warto wskazać, że 18 czerwca 2021 r. przedsiębiorca zwrócił także klientowi uiszczoną przez niego cenę (tj. 2460 zł).
Zatem w JPK_V7M za czerwiec 2021 r. przedsiębiorca w związku ze zwrotem zmywarki jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę (–) 2000 zł (pola K_19 i P_19) oraz podatku należnego o kwotę (–) 460 zł (pole K_20 i pole P_20).
Uwaga! Jak wynika z objaśnień resortu finansów do rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, tak w deklaracji, jak i ewidencji wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus (–).
Należy wskazać, że z ogólnych założeń dotyczących wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K wynika, że korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego („in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.
Przepisy o VAT jednak nie precyzują, na podstawie jakiego dokumentu należy dokonać stosownej korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji, gdy sprzedaż była pierwotnie udokumentowana paragonem fiskalnym i wystawioną do niego fakturą, a zwrot towaru został ujęty w odrębnej ewidencji korekt kasowych i udokumentowany fakturą korygującą – a z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w analizowanej sprawie. W kwestii tej wypowiedziało się na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. [ramka]
Wyjaśnienia MF
Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?
Istnieją dwa alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur, które zapewniają zapisy prawidłowe pod względem technicznym i wnoszą do pliku kompletne dane analityczne, tj.:
• prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem „FP”. Należy pamiętać, że faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus), musi być uwzględniana np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej –odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku;
• prezentowanie faktury korygującej bez znacznika „FP”. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus), nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.
Bazując na stanowisku MF, można przyjąć, że przedsiębiorca może wybrać jeden z alternatywnych sposobów ujęcia tego zwrotu w ewidencji JPK_V7M.
Wariant I
Wystawioną 18 czerwca 2021 r. fakturę korygującą ujmujemy ze znacznikiem „FP”. Z uwagi na to, że faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji, to w tym przypadku kwota korekty podstawy opodatkowania według stawki 23 proc., tj. (–) 2000 zł, oraz podatku należnego według stawki 23 proc., tj. (–) 460 zł, powinna zostać ujęta na podstawie odrębnej ewidencji korekt kasowych z oznaczeniem „RO” (jako dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących).
Wariant II
Wystawioną 18 czerwca 2021 r. fakturę korygującą ujmujemy bez znacznika „FP”. W tym przypadku kwota korekty podstawy opodatkowania według stawki 23 proc., tj. (–) 2000 zł, oraz podatku należnego według stawki 23 proc., tj. (–) 460 zł, wynikać będzie z ujętej w ewidencji faktury korygującej i dane (korekty) wynikające z odrębnej ewidencji korekt kasowych nie mogą być dodatkowo ujęte w tej ewidencji.
Podsumowując, niezależnie od wybranego wariantu ujęcia korekty z tytułu zwrotu towaru, w JPK_V7M za czerwiec 2021 r. przedsiębiorca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę (–) 2000 zł (pola K_19 i P_19) oraz podatku należnego o kwotę (–) 460 zł (pola K_20 i P_20). ©℗
PIT
Sprzedaż
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT.
Za datę powstania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT – uważa się (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p ustawy o PIT) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury, albo
  • uregulowania należności.
W analizowanej sprawie przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży zmywarki (powstałym 28 kwietnia 2021 r.) była kwota 2000 zł.
Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stosownie do par. 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.
Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu (par. 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR). Podatnicy mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca w terminie określonym w par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR (tj. nie później niż do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni) na podstawie danych wynikających z raportów fiskalnych okresowych (miesięcznych) i skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu (par. 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie PKPiR). W tych przypadkach – zgodnie z par. 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie PKPiR – podatnicy nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są zobowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca przychód ze sprzedaży zmywarki ujął w PKPiR na podstawie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej za kwiecień 2021 r., a wystawionej 28 kwietnia 2021 r. faktury nie wprowadzał do tej księgi. Jak rozumiem, przedsiębiorca zaewidencjonował ten przychód w kolumnie 7 PKPiR, która służy do ujmowania przychodów m.in. z tytułu sprzedaży towarów handlowych.
Zwrot
W analizowanej sprawie zmywarka okazała się wadliwa i popsuła się na początku czerwca 2021 r. A ponieważ klient nie był zainteresowany jej naprawą ani wymianą, strony uzgodniły, że urządzenie zostanie zwrócone. Protokół zwrotu sporządzono 18 czerwca 2021 r. Zwrot towaru został udokumentowany zarówno w odrębnej ewidencji korekt kasowych (zgodnie z par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących), jak i fakturą korygującą – oba dokumenty z 18 czerwca 2021 r.
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub – w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 14 ust. 1m ustawy o PIT).
Skoro korekta wynika ze zwrotu towaru, to nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, a zatem zmniejszenia przychodów o kwotę 2000 zł przedsiębiorca powinien dokonać w czerwcu 2021 r., kiedy to została wystawiona faktura korygująca i odrębna ewidencja korekt kasowych (w której został ujęty ten zwrot towaru). Zakładam, że w czerwcu 2021 r. przedsiębiorca uzyskał przychody wyższe niż 2000 zł, a więc nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 14 ust. 1n ustawy o PIT (przepis ten dotyczy tylko sytuacji, gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o PIT, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia).
Stosownie do par. 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie PKPiR stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez:
1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej (z zachowaniem czytelności błędnego zapisu) oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki, lub
2) wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów; zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (–) lub kolorem czerwonym.
Zgodnie z par. 19 ust. 4 rozporządzenia w sprawie PKPiR korygowania danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych lub okresowych (miesięcznych), o których mowa w par. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie PKPiR, dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Korekty, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu fiskalnego dobowego lub okresowego (miesięcznego).
W analizowanej sprawie zmniejszenia przychodów o 2000 zł należy dokonać w PKPiR na podstawie odrębnej ewidencji korekt kasowych, w której został ujęty zwrot towaru. W tym celu kwotę dotyczącą zwróconego towaru (tj. 2000 zł) przedsiębiorca powinien ująć w PKPiR za czerwiec 2021 r. w kolumnie 7 „Wartość sprzedanych towarów i usług” ze znakiem minus lub na czerwono.
Schemat rozliczenia zwrotu zmywarki*
1. JAKI PODATEK
VAT:
Podstawa opodatkowania wg 23 proc.: (–) 2000 zł
Podatek należny wg 23 proc.: (–) 460 zł
Podatek naliczony: nie wystąpi (brak informacji w przedstawionym stanie faktycznym)
PIT:
Przychody: (–) 2000 zł
Koszty uzyskania przychodów: nie wystąpią (brak informacji w stanie faktycznym)
Zaliczka na PIT: nie wystąpi (brak informacji w stanie faktycznym)
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
VAT: W JPK_V7M w polach K_19 i P_19 wykazujemy korektę podstawy opodatkowania wg stawki 23 proc., tj. (–) 2000 zł, a w polach K_20 i P_20 korektę podatku należnego wg stawki 23 proc., tj. (–) 460 zł.
PIT: Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak uwzględnić obniżenie przychodów o (–) 2000 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT za czerwiec 2021 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w PIT-36L.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
JPK_V7M: 26 lipca 2021 r. (25 lipca 2021 r. to niedziela)
PIT-36: 2 maja 2022 r. (30 kwietnia 2022 r. to sobota)
* w schemacie rozliczenia pominięte
zostały inne zdarzenia/czynności
Podstawa prawna
art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 29a, art. 106b ust. 1 i ust. 3 pkt 1, art. 106h ust. 1, art. 106i ust. 1 i ust. 6 pkt 1, art. 106j ust. 1 pkt 3, art. 108, art. 109 ust. 3d, art. 111 ust. 1 i ust. 3a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802)
par. 10 ust. 1 pkt 8, ust. 5 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326)
par. 2 pkt 14, par. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 732)
art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 868)
par. 11 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, par. 19, par. 27 ust. 1 i załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)