Już od 1 lipca 2021 r. podatnicy będą musieli stosować nowe regulacje w zakresie podatku od towarów i usług, a kolejne zmiany mają nastąpić w październiku 2021 r. i od 1 stycznia 2022 r. Co gorsza, zarówno te mające zacząć obowiązywać już za niecałe dwa tygodnie, jak i później, wynikają z różnych aktów prawnych, a większość z nich nie została jeszcze opublikowana. Aby ułatwić czytelnikom przygotowanie się do nadchodzących zmian, przygotowaliśmy ich tabelaryczne zestawienie.

Oprac. Łukasz Zalewski

Najważniejsze zmiany w VAT i akcyzie od 1 lipca

Jaki projekt/akt prawny Co ma się zmienić (najważniejsze regulacje) Od kiedy Co może budzić wątpliwości Etap legislacyjny
Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli pakiet VAT e-commerce Nowelizacja VAT wdrażająca unijny pakiet e-commerce wprowadzi przede wszystkim zmiany dotyczące:– sprzedaży towarów spoza UE o wartości do 150 euro za pośrednictwem platform elektronicznych, takich jak np. AlliExpress, e-Bay i in.;– sprzedaży towarów na odległość – wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).VAT od małych przesyłek spoza UE będą musiały pobrać w pierwszej kolejności internetowe platformy sprzedażowe. Staną się one podatnikami VAT. Podatek będą wpłacać w importowym punkcie kompleksowej obsługi (Importowy One Stop Shop – IOSS). Jeśli platforma podatku nie pobierze, obowiązek przejdzie na pocztę, agencje celne i firmy kurierskie.Zmiany będą dotyczyć też sprzedaży wewnątrz UE. We wszystkich krajach będzie jeden limit dla sprzedaży na odległość – 10 tys. euro na sprzedaż klientom usług oraz towarów. Dotychczas każdy kraj mógł mieć (i miał) swój limit sprzedaży wysyłkowej. Rozszerzone zostanie też tzw. jedno okienko, czyli MOSS (Mini One Stop Shop). Zastąpi je OSS (One Stop Shop). Za jego pośrednictwem np. firma z Polski sprzedająca towar konsumentowi w Niemczech będzie rozliczać VAT. Nie będzie więc musiała rejestrować się na VAT za granicą, np. w Niemczech.Dotychczasowy MOSS dotyczył tylko usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych. Nowy OSS będzie dotyczył też innych usług i towarów. 1 lipca 2021 r. (data planowana, ale nie powinna już ulec zmianie) Nie jest pewne, kto w praktyce będzie pobierał VAT w przypadku sprzedaży konsumentom przesyłek o wartości do 150 euro. Teoretycznie to zagraniczne platformy sprzedażowe powinny pobrać podatek. Przepisy są jednak tak skonstruowane, że jeśli taka platforma nie pobierze VAT, to obowiązek przejdzie na pocztę, agencję celną lub firmy kurierskie. Eksperci przyznają, że prawdopodobnie to kurierzy będą ostatecznie pobierać VAT od konsumenta, który kupił paczkę np. w Chinach. Nie będą oni mieli wyjścia – nie przerzucą tego obowiązku na nikogo innego. Konsument nie dostanie przesyłki, jeśli nie uiści VAT (i ewentualnie cła) np. kurierowi, który przyniesie mu paczkę. Ustawa rozpatrzona przez Senat
Rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT – dotyczy JPK_VAT i pakietu e-commerce Nie trzeba będzie w ogóle oznaczać transakcji, do których zastosowanie ma podzielona płatność (dotychczasowy znacznik „MPP”); zniesienie obowiązku dotyczy zarówno sprzedawców jak i nabywców.W JPK_V7 nie trzeba będzie wykazywać zbiorczo paragonów z NIP do kwoty 450 zł (faktur uproszczonych).Doprecyzowano, jakie usługi niematerialne powinny być oznaczane jako GTU_12 – projekt rozporządzenia wskazuje ich symbole statystyczne według PKWiU 2015. Chodzi m.in. o rozszerzenie oznaczenia GTU_12 na usługi audytu finansowego.Projekt usuwa zastrzeżenie „ex” dla usług transportowych i gospodarki magazynowej – GTU_13.Korekta podatku naliczonego będzie mogła być dokonana z zastosowaniem dokumentu wewnętrznego „WEW”.Nie trzeba będzie oznaczać symbolem „TP” transakcji między podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami.W JPK trzeba będzie oznaczyć, że podatnik ułatwiał poprzez tzw. interfejs elektroniczny (np. platformę handlową, portal) rozliczenie dostawy towarów importowanych spoza UE lub sprzedawanych do innych krajów UE a także świadczenie usług na rzecz konsumentów. 1 lipca 2021 r.(data planowana, ale nie powinna już ulec zmianie) Od 1 lipca br. nie trzeba będzie oznaczać w JPK_V7 transakcji, jeśli między sprzedawcą a nabywcą istnieją wyłącznie powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Zdaniem niektórych ekspertów mimo to gminy nadal będą musiały część transakcji oznaczać znacznikiem „TP”. Pisaliśmy o tym w artykule „Planowane zmiany w JPK_V7 samorządom życia nie ułatwią”, Księgowość Budżetowa z 16 czerwca 2021 r. (DGP nr 114) Czeka na podpis ministra
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk sejmowy nr 1236) – tzw. SLIM VAT 2 Przepisy ustawy o VAT zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19. Chodzi o podatników, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), lecz wykazali je – najczęściej nie ze swojej winy – dopiero po trzech miesiącach. W efekcie muszą płacić odsetki. Zakwestionował to TSUE. Projekt przewiduje, że przekroczenie terminu trzech miesięcy na wykazanie WNT nie będzie powodowało obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.Podatnik rozliczający podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł dokonać jej korekty, jeśli pierwotnie nie rozliczył daniny w prawidłowej wysokości (projektowane art. 33a ust. 6a i 7 ustawy o VAT).Dostawca i nabywca nieruchomości będą mogli składać zgodne oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Obecnie trzeba takie oświadczenie złożyć na dzień przed transakcją, co rodzi problemy. Nie złożenie w ogóle oświadczenia skutkuje zwolnieniem transakcji z VAT, co może nie być korzystne. Przepisy dotyczące ulgi na złe długi zostaną dostosowane (przynajmniej częściowe) do wyroku TSUE w polskiej sprawie C-335/19. Zgodnie z projektem wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi, nawet jeśli dokona dostawy towaru lub świadczy usługę na rzecz dłużnika, który nie będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub/i będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji (usunięty zostanie ust. 2 pkt 1 w art. 89a ustawy o VAT). Wierzyciel będzie też mógł skorzystać z ulgi, jeśli później, a więc na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej, dłużnik nie będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Na skorzystanie z ulgi będą trzy lata (obecnie są dwa).Podatnicy, którzy będą wykorzystywać samochody wyłącznie do działalności gospodarczej, będą mieli więcej czasu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd (VAT-26). Obecnie jest na to 7 dni. Po zmianach będzie czas na złożenie informacji będzie czas do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (ale nie później niż moment złożenia JPK za dany okres). 1 października 2021 r., z wyjątkami(data planowana, może jeszcze ulec zmianie) Dostosowanie krajowych przepisów o VAT do dyrektywy w zakresie ulgi na złe długi jest częściowe. Co prawda TSUE nie wypowiedział się w całości o polskiej uldze, a jedynie o jej elementach, ale zdaniem ekspertów ministerstwo powinno dostosować przepisy o uldze do wymogów dyrektywy w całości. Uproszczenie dotyczące oświadczeń o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości nie będzie dotyczyło wszystkich transakcji, a jedynie tych mniej złożonych, głównie przeniesienia własności nieruchomości objętego jednym aktem notarialnym. W innych przypadkach nadal trzeba będzie składać oświadczenia VAT na obecnych zasadach (a nie u notariusza, w akcie). Projekt po I czytaniu w Sejmie
Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli SLIM VAT – w zakresie dotyczącym Tax FREE Zmienią się przepisy dotyczące systemu zwrotu VAT podróżnym. Sprzedawcy będą musieli elektronicznie ewidencjonować dokumenty Tax Free (na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) i stosować kasy online. W przeciwnym razie cudzoziemcy, którzy zrobią u nich zakupy, nie otrzymają zwrotu VAT.Uwaga!Już od 1 lipca 2021 r. możliwa będzie rejestracja w systemie PUESC. 1 stycznia 2022 r. (data pewna) Brak Nowelizacja opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)