Wprowadzone ulgi podatnicy mogą wykorzystać za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Mając na względzie, że termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r. został wydłużony do 30 czerwca 2021 r., podatnicy wciąż mają możliwość ujęcia w zeznaniu za 2020 r. ulg podatkowych wprowadzonych na mocy Tarcz Antykryzysowych.

Rozwiązania wprowadzone Tarczami Antykryzysowymi dotyczące podatku dochodowego do osób prawnych znajdują swoje odzwierciedlenie w art. 38f – 38t ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm., „ustawa o CIT”).

Reklama

Pierwszym z rozwiązań jest możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Jednorazowo jako odpis amortyzacyjny można zaliczyć wartość początkową takiego środka trwałego, który został wprowadzany do ewidencji w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Towarami produkowanymi w celu przeciwdziałania pandemii są według ustawodawcy w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. Posłużenie się w ustawie zwrotem „w szczególności” oznacza, że katalog ten jest otwarty, zatem z preferencji tej skorzystają również środki trwałe służące produkcji innej kategorii towarów, pod warunkiem, że służą one przeciwdziałaniu COVID-19.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i wspólnicy sp. k. / Materiały prasowe

Reklama

Następną preferencją są zmiany wprowadzone w stosowaniu ulgi na złe długi. W rozliczeniu za 2020 r. podatnik stosujący ulgę na złe długi, posiadający status:

  • dłużnika - nie jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania nieuregulowanego w ciągu 90 dni od upływu terminu zapłaty, jeżeli uzyskane przez podatnika przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego,
  • wierzyciela – jest uprawniony zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość zobowiązania nieuregulowanego w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty.

Ulgą podatkową o charakterze rzeczowo- finansowym jest uprawnienie podatnika do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom zdrowotnym i ekonomicznym COVID-19.

Pierwszym rodzajem darowizn podlegających odliczeniu są darowizny rzeczowe i finansowe przekazane na rzecz przeciwdziałania COVID-19, przekazywane na rzecz wskazanych w przepisach podmiotów (m.in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych).

Drugi rodzaj to darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne lub tablety przekazane na rzecz określonych podmiotów (m.in. placówki oświatowe).

Kwota odliczenia przy tych darowiznach (wynosząca 200%, 150% lub 100% darowizny) uzależniona jest od dnia jej przekazania.

Darowizny można odliczyć dwukrotnie – po raz pierwszy poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów, po raz drugi poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania.

Omawiane rozwiązania wprowadzają możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada lub zwłoka w dostawie towaru lub wykonaniu usługi powstała w związku ze stanem epidemii z powodu COVID-19.

Kolejną z wprowadzonych ulg jest zwolnienie z podatku przychodów z budynków komercyjnych ustalonego za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podatnicy, którzy zanotowali spadek obrotów o co najmniej 50% w 2020 r. w stosunku do 2019 r. mają możliwość rozliczenia straty za 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. Dochód za 2019 r. podlega obniżeniu o kwotę straty jednorazowo, nie więcej niż o 5 mln zł.

Należy podkreślić, że możliwość skorzystania z omówionych ulg podatkowych wymaga każdorazowo weryfikacji, czy podatnik spełnia warunki określone w przepisach do ich zastosowania.

Warto również wskazać, że omówione ulgi mogą stosować podatnicy, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Żaden przepis nie definiuje jednak tego określenia. Wobec braku tej definicji można kierować się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w zakresie analogicznych przepisów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Skoro jednak przepisy nie zawierają legalnej definicji tego pojęcia, uznać należy, że jest ona szeroka a udowodnienie, że podatnik poniósł negatywne konsekwencje w związku z pandemią będzie uprawniało go do skorzystania z omawianych ulg, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w przepisach.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy nr 13719, Kierownik Zespołu ds. podatków bezpośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i wspólnicy sp. k.