Chodzi tu zwłaszcza o najczęściej przygotowywane sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (dalej: sprawozdanie Rb-N). Po raz drugi w bieżącym roku będą one sporządzane według nowych przepisów, tj. rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Ma ono zastosowanie, począwszy od sporządzania kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021 r. Jednostki, sporządzając m.in. sprawozdania Rb-N, powinny pamiętać, że należy sporządzać je rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, gdyż wykazanie w tych sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (patrz art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
W sprawozdaniu Rb-N wykazuje się wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec danego okresu sprawozdawczego. Wartość nominalna należności to wartość bez pomniejszenia jej o odpisy aktualizujące oraz o podatek od towarów i usług. Nie uwzględnia się w niej również odsetek z tytułu nieterminowej płatności należności, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia oraz innych należności ubocznych, np. takich jak koszty sądowe, koszty egzekucyjne czy rekompensaty za koszty odzyskiwania należności pobierane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.