Od czynszu za dzierżawę prawa do używania znaku towarowego można płacić 8,5-proc. ryczałt ewidencjonowany – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

To niewątpliwie korzystna dla podatników interpretacja, ale w sporach, które trafiły już do sądów, fiskus nadal pozostawia sprawę do rozstrzygnięcia sędziów.
W ramach firmy…
Interpretacja dyrektora KIS z 4 kwietnia 2021 r. (sygn. 0115 KDIT1.4011.23.2021.2.MR) dotyczy dzierżawy w ramach działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że obowiązująca od 2021 r. nowelizacja przepisów umożliwiła wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również przy najmie i dzierżawie prowadzonych w ramach biznesu. Obowiązujące stawki to 8,5 proc. i 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.
– Przychody z działań wskazanych w PKWiU 77.40 (w tym dzierżawy znaków) zostały przeniesione z katalogu wyłączonego z opodatkowania ryczałtem do katalogu przychodów, które ryczałtem mogą być opodatkowane – przypomina Bartosz Mazur z Gekko Taxens.
….i prywatnie
Wcześniej ryczałt przysługiwał tylko wtedy, gdy wynajmowany lub dzierżawiony był majątek prywatny. Jednak już wtedy podatnicy spierali się z fiskusem, czy do wynagrodzenia za udostępnienie prawa do używania zarejestrowanego znaku towarowego (niewchodzącego w skład majątku związanego z działalnością gospodarczą) można w ogóle stosować tę formę opodatkowania.
Spory w tej sprawie trafiały do sądów, a sądy nadal je rozstrzygają, czego przykładem niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku z 5 maja 2021 r. (sygn. akt I SA/Bk 154/21, nieprawomocny). Sąd orzekł na korzyść podatnika.
Podobnie orzekł Naczelny Sądzie Administracyjnym w wyroku z 8 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 3715/17).
Przychód z dzierżawy
Sąd kasacyjny rozstrzygnął w listopadzie 2019 r. dwie kwestie. Po pierwsze, uznał, że wynagrodzenie za udostępnienie prawa do używania zarejestrowanego znaku towarowego to przychód z dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), a nie – jak wynikało z wcześniejszego orzecznictwa – z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). Tamta wykładnia była niekorzystna dla podatników, bo z góry wykluczała prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z praw majątkowych są bowiem opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.
NSA stwierdził, że taka wykładnia była błędna.
Drugą kwestią rozstrzygniętą przez NSA było prawo do opodatkowania ryczałtem przychodów z udostępnienia prawa do używania znaku towarowego. Sąd kasacyjny nie miał wątpliwości, że takie prawo przysługuje wydzierżawiającemu.
Dyrektor KIS to potwierdza
Prawdopodobnie wskutek korzystnego dla podatników orzecznictwa fiskus zmienił zdanie. Co więcej, potwierdza, że od 2021 r. prawo do ryczałtu przysługuje również osobom zarabiającym na dzierżawie znaku towarowego w ramach działalności gospodarczej.
Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji z 4 kwietnia 2021 r. Wystąpił o nią wspólnik spółki jawnej, która ma zarejestrowane znaki towarowe. Chce je wydzierżawiać innym firmom, co będzie się pokrywać z zakresem prowadzonej przez nią działalności. We wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego spółka ma bowiem wpisany m.in. kod PKWiU 77.40 (dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim).
Wspólnik chciał się upewnić, że może płacić ryczałt od przychodów z dzierżawy.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wysokość stawki zależą wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług.
Do przychodów z wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40) stosuje się stawkę 8,5 proc. (i odpowiednio 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł). Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.) – wyjaśnił organ.

opinia

Nowelizacja ucięła spory
Bartosz Mazur, doradca podatkowy i menedżer w Gekko Taxens
Cały problem wywodzi się z tego, że organy podatkowe twierdziły w przeszłości, że dzierżawa własności intelektualnej to przychód z praw majątkowych. Przy takiej wykładni nie można by opodatkować dzierżawy ani liniową 19-proc. stawką PIT, ani ryczałtem. Biorąc pod uwagę to, że rynkowa wartość rocznej dzierżawy tego typu praw (znaków towarowych, logotypów) to często kwoty kilkumilionowe, nie było to korzystne podejście.
Wydaje się przy tym, że dotychczasowa praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądów pomijały bardzo istotną kwestię. Otóż ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym w poprzedniej wersji (a ściślej załącznik do niej) wyłączała z opodatkowania ryczałtem dzierżawę znaków towarowych wskazaną w PKWiU 77.40. Wyłączenie to nie byłoby potrzebne, gdyby dzierżawa praw stanowiła przychód z praw majątkowych, który może być opodatkowany tylko według skali podatkowej. Kluczową kwestią są ostatnie zmiany w tej kwestii. Przychody z działań wskazanych w PKWiU 77.40 (w tym dzierżawy znaków) zostały przeniesione z katalogu wyłączonego z opodatkowania ryczałtem do katalogu przychodów, które ryczałtem mogą być opodatkowane. Oczywiście taki transfer byłby zupełnie bezsensowny, gdyby przychody z dzierżawy znaków stanowiły przychód z praw majątkowych. Moim zdaniem celem ustawodawcy w tym przypadku było nie tylko rozszerzenie możliwości stosowania ryczałtu, ale też ostateczne „ucięcie” sporów z przeszłości. Omawiana interpretacja indywidualna tylko to potwierdza.