Podobne stanowisko zajął już wcześniej m.in. w interpretacjach z 5 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS) i z 6 mar ca 2019 r., (sygn. 0111-KDIB1 -2.4010.3.2019.1.AW).
Potwierdził je także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 12 sierpnia 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2235/19).
Taka wykładnia oznacza, że odsetek od pożyczki lub kredytu na zakup akcji lub udziałów innego podmiotu nie można odjąć od przychodu z działalności gospodarczej. Liczyła na to spółka, która złożyła wniosek o najnowszą interpretację. Argumentowała, że odsetki nie mają związku z dywidendą otrzymaną od spółki zależnej ani z innymi zyskami kapitałowymi. Jest to raczej zapłata za pożyczkę, która umożliwia zwiększenie przychodów spółki z działalności operacyjnej – twierdziła.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że koszty związane z nabyciem udziałów lub akcji zawsze powinny być powiązane z zyskami kapitałowymi, a nie z działalnością operacyjną.
„Odsetki od pożyczki są świadczeniem akcesoryjnym i powinny być kwalifikowane do źródła przychodów analogicznie jak pożyczki, których dotyczą” – wytłumaczył.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.93.2021.2.BG