Resort dodał, że wysokość opodatkowania może zmienić gmina. Sam natomiast nie nosi się z zamiarem zainicjowania zmian w tym zakresie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Wystąpiło o to stowarzyszenie zrzeszające prywatne domy seniora i opieki. Wskazało, że DPS-y płacą znacznie niższy podatek od nieruchomości.
W odpowiedzi MF podkreśliło, że ustawa w zasadzie nie uzależnia wysokości opodatkowania podatkiem od rodzaju wykonywanej działalności. Wyjątkiem jest np. preferencyjna stawka podatku dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W tym przypadku – jak wskazało MF – ma to swoje uzasadnienie w konstytucyjnych celach i chronionych wartościach (prawo do ochrony zdrowia).
Resort zwrócił też uwagę na różnicę między prywatną placówką a DPS-em. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i kierowanie do nich osób wymagających opieki należy do zadań własnych gminy. Mieszkaniec ponosi opłatę, która ma pokryć koszty utrzymania, jednak nie więcej niż 70 proc. jego dochodu.
Natomiast w prywatnych domach seniora (opieki) cenę oferowanych usług kształtuje zysk.
MF przypomniało, że zasadniczo wykorzystanie majątku do prowadzenia działalności gospodarczej powoduje zastosowanie najwyższych stawek podatku od nieruchomości, niezależnie od zakresu i rodzaju wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę.
Ustalenie niższej stawki dla domów opieki jest jednak możliwe bez zmiany przepisów. Mogą to zrobić same gminy. Mają one prawo wprowadzać, na swoim terenie, inne niż ustawowe zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 3 ustawy) i różnicować stawki dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem jej rodzaju (art. 5 ust. 4 ustawy).
Gminy mogą zastosować preferencje dostosowane do sytuacji podatników i do swoich możliwości finansowych, np. w sytuacji ograniczonego na danym terenie dostępu do tego typu placówek prowadzonych przez podmioty publiczne – wskazało MF.
Odpowiedź z 20 maja 2021 r. Roberta Wydry, zastępcy dyrektora departamentu podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier w Ministerstwie Finansów na petycję