Nie można odjąć całego podatku od usług prawniczych, jeśli zabezpieczają one także osobiste interesy podatnika – orzekł WSA.
Sąd wyjaśnił, że w tej części, w której usługi prawnicze są związane z działalnością osobistą podatnika, nie są one związane z czynnościami opodatkowanymi.
Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego jednoosobową działalność w zakresie usług inżynieryjno-budowlanych. Do końca stycznia 2013 r. był on jednym ze wspólników spółki jawnej świadczącej usługi najmu nieruchomości. Ze względu na konflikt z byłymi wspólnikami, podatnik zawarł umowę z kancelarią prawną, by ta udzielała mu doradztwa w procesie przeciwko nim i reprezentowała go w postępowaniach karnych. Umowa z kancelarią miała zabezpieczać jego interesy nie tylko jako byłego wspólnika spółki jawnej, ale i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, wykonującej usługi na rzecz tej spółki.
Podatnik spytał izbę skarbową, czy w ramach indywidualnej działalności może odliczyć całość VAT wynikającą z faktury dotyczących usług prawniczych. Uważał, że ma do tego prawo, bo usługi te miały związek z jego działalnością opodatkowaną. Kancelaria chroniła jego interesy zarówno jako indywidualnego przedsiębiorcy, jak i przed skutkami działań wspólników. Ponadto – podnosił – nie jest możliwe rozdzielenie usługi prawniczej w zależności od rodzaju zabezpieczanych interesów. Nie ma więc przesłanek do stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT – twierdził.
Nie zgodził się z nim dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Wskazał, że czynności podejmowane przez podatnika jako wspólnika spółki jawnej nie wiążą się integralnie z działalnością prowadzoną przez niego indywidualnie w zakresie usług inżynieryjno-budowlanych. W konsekwencji przysługuje mu prawo do odliczenia VAT tylko w tej części, która odnosi się do interesów związanych z prowadzoną przez niego jednoosobowo działalnością.
Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ale sąd zgodził się ze stanowiskiem izby. Powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika, że nie można odliczać podatku naliczonego związanego czynnościami niepodlegającymi VAT. Skoro zasadą jest, że podatek naliczony przysługuje od czynności opodatkowanych, to sąd nie może przyznać stronie więcej uprawnień, niż wynika to z przepisów – orzekł WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r., sygn. I SA/Wr 754/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia