Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził od dziś jedno postępowanie w sprawie należności celnych, VAT, akcyzy, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej od importu towarów.

Zmiany wynikają z nowelizacji z 30 marca 2021 r. prawa celnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802).
Dotychczas w przypadku importu towarów naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadził dwa odrębne postępowania i wydawał odrębnie co najmniej dwie decyzje: najpierw w sprawie należności celnych, a następnie w sprawie należności podatkowych (VAT, akcyza). Przy imporcie paliw wydawane były też decyzje dotyczące opłaty emisyjnej (płacą ją firmy wprowadzające paliwa na rynek polski) i opłaty paliwowej (wnoszonej przez producentów paliw silnikowych).
Jedno postępowanie
Od dziś naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wszystkich tych należności. Ma to usprawnić wydawanie decyzji i ułatwić życie importerom. Jeśli nie zgodzą się z decyzją, złożą jedno odwołanie.
Dotychczas od każdej decyzji musieli odwoływać się odrębnie, najpierw trzeba było podważyć decyzję celną, a dopiero później podatkową.
Zmiany w kontrolach
Zmiany nastąpią też w kontroli celno-skarbowej. Dotychczas kontrola dotycząca przepisów prawa celnego kończyła się protokołem, a następnie organ wszczynał postępowanie podatkowe i wydawał decyzje wymiarowe w zakresie VAT i akcyzy.
Od dziś naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził kontrolę celno-skarbową, która będzie się kończyć:
■ protokołem – jeśli obejmie tylko należności przywozowe,
■ wynikiem kontroli – jeśli obejmie rozliczenie podatku za cały okres.
W obu przypadkach kontrola będzie mogła przekształcić się w postępowanie podatkowe.
PESEL dla cudzoziemców
Nowelizacja wprowadziła też możliwość nadawania numerów PESEL cudzoziemcom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, którzy nie posiadają zameldowania na terytorium Polski. To efekt zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 170).
Chodzi o łatwiejszą identyfikację podatkową zagranicznych pracowników.
Ci, którzy dotychczas posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę identyfikatora na PESEL. To ważne również dla płatników zatrudniających cudzoziemców, bo od czerwca br. muszą oni składać informacje z nowymi identyfikatorami podatkowymi zagranicznych pracowników.
Wykaz gwarantów
Zmiany są też w procedurze wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (art. 52 prawa celnego, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1382 ze zm.). Wykaz ten będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej, a nie – jak dotychczas – minister finansów. Będzie on również decydował o wpisie do tego rejestru.
Nowelizacja nie zmienia natomiast warunków uzyskania wpisu, a wszystkie dotychczasowe wpisy do wykazu zachowują ważność.
Skrócony został natomiast czas oczekiwania na wpis na listę agentów celnych.
Opłata paliwowa
Nowelizacja dostosowała również przepisy o opłacie paliwowej do ustawy o podatku akcyzowym. Wskutek tego podatnicy mogą ubiegać się o zwrot opłaty paliwowej na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto w przypadku importu paliw silnikowych informacje o opłacie emisyjnej będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie – jak dotychczas – naczelnik urzędu skarbowego.