Tym samym przyznał w końcu rację wykładni wyrażonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 1167/17). Wyrok ten zapadł w poszerzonym siedmioosobowym składzie sędziowskim.
Problem dotyczy art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT, który zwalnia z podatku dochodowego żołnierzy (i pracowników wojska), jeżeli spełnione są następujące przesłanki:
podatnik wykonuje zadanie poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej,
■ w czasie wykonywania zadania jednostka ta jest użyta w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
■ otrzymane przez podatnika świadczenie jest przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz jest należne z tytułu wykonywania tego zadania.
Od lat trwa spór, co oznacza sformułowanie „w składzie jednostki wojskowej”. Fiskus twierdził, że chodzi o polską jednostkę wojskową. Podatnicy natomiast byli i są zdania, że sformułowanie to należy rozumieć szerzej.
Część sądów poparła pogląd fiskusa, czego przykładem prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 14 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 1155/16) i z 28 marca 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 1157/16), a także Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1208/15).
Dominująca stała się jednak linia orzecznicza korzystna dla podatników, w której sądy uznały, że kryteria jednostki wojskowej spełniają zarówno jednostki wojskowe wchodzące w skład polskich sił zbrojnych, jak i międzynarodowe jednostki wojskowe. Orzekł tak m.in. NSA we wspomnianym wyroku z 8 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 1167/17), jak i w kolejnych rozstrzygnięciach, m.in.: z 2 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 823/18), z 19 września 2019 r. (sygn. akt II FSK 1632/17), z 13 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 441/18 i II FSK 464/18).
Minister finansów przyznał teraz w interpretacji ogólnej, że tak właśnie należy interpretować art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT. Zastrzegł jednak, że muszą być spełnione pozostałe kryteria wymienione w tym przepisie.
Podkreślił też, że z preferencji nie mogą korzystać żołnierze, którzy wykonują zadania służbowe za granicą, lecz poza jednostką wojskową. Ponadto – dodał – cele preferowane podatkowo (np. udział w konflikcie zbrojnym lub misji pokojowej) musi realizować jednostka wojskowa, a nie osobiście (indywidualnie) żołnierz.
Interpretacja ogólna ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 7 maja 2021 r. nr DD3.8201.5.2019