Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT). Z kolei pojęcia „działalność rolnicza”, „gospodarstwo rolne” i „produkty rolne” zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 15, 16 i 20 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny), który zajmuje się handlem płodami rolnymi, 29 kwietnia 2021 r. nabył od rolnika ryczałtowego (prowadzącego gospodarstwo rolne) jabłka za 4000 zł plus 280 zł zryczałtowany zwrot VAT. Na udokumentowanie tej transakcji przedsiębiorca w tym samym dniu wystawił w formie papierowej fakturę VAT RR na kwotę brutto 4280 zł. Rolnik otrzymał ten dokument 29 kwietnia 2021 r. i tego dnia go podpisał. Za nabyte jabłka przedsiębiorca zapłacił 29 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Polecenie przelewu zawierało numer i datę faktury VAT RR. Przedsiębiorca nabył jabłka w celu odprzedaży, a zatem miały one służyć działalności opodatkowanej VAT, dlatego w JPK_V7M za kwiecień 2021 r. zamierza on odliczyć zryczałtowany zwrot podatku w kwocie 280 zł jako podatek naliczony. Z kolei wydatki na nabycie tych jabłek przedsiębiorca zaliczył w prowadzonej metodą kasową podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto (tj. 4000 zł) do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku, tj. 29 kwietnia 2021 r. Umowa zastrzegała prawo zwrotu nabytych jabłek, w sytuacji gdyby się okazało, że są one złej jakości. Właśnie z takiego powodu 10 maja 2021 r. doszło do zwrotu jabłek. Tego samego dnia przedsiębiorca wystawił korektę faktury VAT RR (w formie papierowej), w wyniku której kwota nabycia netto uległa zmniejszeniu o 4000 zł, zryczałtowany zwrot podatku o 280 zł, a kwota należności ogółem o 4280 zł. Korektę tej faktury VAT RR rolnik otrzymał także 10 maja 2021 r. i tego dnia ją podpisał. Z kolei 17 maja 2021 r. nabywca otrzymał zwrot całej uiszczonej wcześniej kwoty. Przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego, a VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Czy przedsiębiorca prawidłowo wystawił korektę faktury VAT RR i jak powinien ją rozliczyć na gruncie VAT i PIT?
WYSTAWIENIE KOREKTY FAKTURY VAT RR
Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT). Z kolei pojęcia „działalność rolnicza”, „gospodarstwo rolne” i „produkty rolne” zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 15, 16 i 20 ustawy o VAT.
Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy o VAT). Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (art. 115 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT).
Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
Ponadto faktura VAT RR powinna zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług” (art. 116 ust. 3 ustawy o VAT).
W analizowanej sprawie po wystawieniu faktury VAT RR dokumentującej nabycie jabłek zostały one 10 maja 2021 r. zwrócone i tego samego dnia przedsiębiorca wystawił korektę faktury VAT RR z tytułu zwrotu towaru. W efekcie uległy zmniejszeniu: kwota nabycia netto o 4000 zł, kwota zryczałtowanego zwrot podatku o 280 zł, a kwota należności ogółem o 4280 zł.
Pierwszą kwestią do wyjaśnienia jest, czy przedsiębiorca prawidłowo wystawił korektę faktury VAT RR. Należy bowiem zauważyć, że ustawa o VAT nie przewiduje w sposób wyraźny możliwości wystawienia korekty faktury VAT RR – ani wprost, ani poprzez odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 106j ustawy o VAT, który reguluje zasady wystawienia korekt zwykłych faktur. Należy także zaznaczyć, że faktury VAT RR nie są fakturami w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT oraz nie mają do nich zastosowania regulacje dotyczące faktur zawarte w art. 106a–106q tej ustawy. Niemniej jednak brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że dokument taki nie podlega korekcie.
Skorygowanie faktury VAT RR wywołuje określone konsekwencje w rozliczeniu m.in. zryczałtowanego zwrotu VAT i z tego względu jest konieczne do prawidłowego udokumentowania transakcji, dlatego organy podatkowe dopuszczają w praktyce możliwość wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o fakturach korygujących, tj. art. 106j ustawy o VAT (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.219.2020.2.AW).
Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, podatnik wystawia fakturę korygującą. W analizowanej sprawie przepis ten należy stosować odpowiednio (a więc po stosownym dostosowaniu). Oznacza to, że fakturę korygującą VAT RR (z tytułu zwrotu produktów rolnych) powinien wystawić nabywca produktów rolnych (który wystawił fakturę VAT RR).
Z kolei odpowiednie stosowanie art. 106j ust. 2 ustawy o VAT oznacza, że w analizowanej sprawie korekta faktury VAT RR powinna zawierać:
1) wyrazy „faktura VAT RR korygująca” albo wyraz „korekta”;
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a) określone w art. 116 ust. 2 pkt 1, 2, 4 ustawy o VAT,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4) przyczynę korekty (tj. zwrot jabłek);
5) kwotę korekty: wartości nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (tj. [–] 4000 zł), kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (tj. [–] 280 zł) oraz kwotę korekty należności ogółem (tj. [–] 4280 zł).
Faktury VAT RR (wystawione w formie papierowej) wymagają opatrzenia czytelnymi podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisami oraz imionami i nazwiskami tych osób. Również faktura korygująca VAT RR (w formie papierowej) powinna zawierać czytelne podpisy tych osób. Fakturę korygującą VAT RR należy wystawić w dwu egzemplarzach, a jej oryginał przekazać dostawcy.
Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony m.in. z obowiązku wystawiania faktur (art. 117 pkt 1 ustawy o VAT). Dotyczy to także ewentualnych korekt faktur VAT RR.
Uwaga! Od 1 stycznia 2019 r. faktury VAT RR mogą być wystawiane w formie elektronicznej na zasadach określonych w art. 116 ust. 3a ustawy o VAT. W analizowanej sprawie faktura VAT RR i jej korekta zostały jednak wystawione w formie papierowej. ©℗
Schemat rozliczenia faktury korygującej VAT RR*
1. JAKI PODATEK
VAT:
Podatek należny: nie wystąpi
Podatek naliczony: (–) 280 zł (tj. pomniejszenie zryczałtowanego zwrotu podatku)
PIT:
Przychody: nie wystąpią
Koszty uzyskania przychodów: (–) 4000 zł
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK
VAT:
W JPK_V7M należy wykazać kwotę (–) 4000 zł (tj. wartość nabycia netto)
w polach K_42 i P_43, a kwotę (–) 280 zł (tj. podatek naliczony) w polach
K_43 i P_43.
PIT:
Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, ale powinien przy obliczaniu zaliczki za maj 2021 r. i przy składaniu zeznania PIT-36L za 2021 r. uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów korektę kosztów z tytułu zwrotu produktów rolnych w wysokości (–) 4000 zł.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
JPK_V7M: 25 czerwca 2021 r.
PIT-36L: 2 maja 2022 r. (30 kwietnia 2022 r. to sobota)
* W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności.
VAT
Pierwotna transakcja
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT (art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).
Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.
W analizowanej sprawie spełnione są warunki, aby przedsiębiorca uznał zryczałtowany zwrot za podatek naliczony podlegający odliczeniu – jabłka mają bowiem być odprzedane (sprzedaż opodatkowana VAT), zapłata za fakturę VAR RR nastąpiła przelewem na rachunek bankowy rolnika, a polecenie przelewu zawierało numer i datę tej faktury VAT RR. Przedsiębiorca może więc w kwietniu 2021 r. wykazać zryczałtowany zwrot podatku (280 zł) jako podatek naliczony w JPK_V7M.
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 ustawy o VAT).
Podstawą do ujęcia podatku naliczonego w pliku JPK_V7M będzie wystawiona 29 kwietnia 2021 r. faktura VAT RR (par. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5 rozporządzenia JPK_VAT). Fakturę VAT RR prezentujemy w ewidencji zakupu JPK_V7M z oznaczeniem „VAT_RR” w polu DokumentZakupu (par. 11 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia JPK_VAT). Wartość nabycia produktów rolnych netto, tj. 4000 zł, wykazujemy w polu K_42 (w Ewidencji) i polu P_42 (w Deklaracji) pliku JPK_V7M, a kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, tj. 280 zł, wykazujemy w polu K_43 (w Ewidencji) i polu P_43 (w Deklaracji) pliku JPK_V7M.
Prawidłowe będzie zatem wykazanie zryczałtowanego zwrotu podatku od nabytych jabłek w kwocie 280 zł w pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.
Rozliczenie faktury korygującej VAT RR
Jak już wspomniano, w przypadku faktur VAT RR kwota zryczałtowanego podatku jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury (art. 86 ust. 2 pkt 3 i art. 116 ust. 6 ustawy o VAT). Zatem faktura korygująca VAT RR rzutuje na sposób rozliczenia VAT (z pierwotnej faktury VAT RR), gdyż wpływa na zmianę podatku naliczonego u nabywcy towaru.
Należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT nie określają zasad rozliczenia faktur korygujących VAT RR. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2021 r. organy podatkowe przyjmowały, że w przypadku faktur korygujących VAT RR zmniejszających zryczałtowany zwrot podatku (tj. podatek naliczony) zmniejszenie podatku naliczonego powinno nastąpić w dacie wystawienia faktury korygującej zmniejszającej kwotę zryczałtowanego. Uważa się bowiem, że wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru, tak więc za datę otrzymania faktury korygującej należy przyjąć datę jej wystawienia, o ile zostanie podpisana przez rolnika ryczałtowego (zob. wspomniana już interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lipca 2020 r.). Wydaje się, że w przypadku wystawionych faktur korygujących VAT RR pogląd ten powinien zachować aktualność, mimo zmienionego od 1 stycznia 2021 r. brzmienia art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Jak bowiem zostało już wyjaśnione, faktury VAT RR nie są fakturami w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, a zatem nie odnoszą się do nich regulacje art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT (dot. faktur korygujących in minus), do których to przepisów odnosi się art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.
Wskażmy jednak, że stosownie do art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, to zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
Jednak wobec faktu, że zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących VAT RR nie wynikają wprost z ustawy o VAT, a jedynie z praktyki orzeczniczej, trudno jest przyjąć, w jakim kierunku ona pójdzie w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. w kontekście zmienionego art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Od początku br. w przypadku zwykłych faktur korygujących in minus kluczowe jest uzgodnienie np. z dostawcą towarów warunków obniżenia podstawy opodatkowania (np. z tytułu zwrotu towarów) oraz spełnienie tych warunków. Istnieje zatem pewne ryzyko, że również w przypadku faktur korygujących VAT RR orzeczenia pójdą w tym kierunku.
W analizowanej sprawie przedmiotowa faktura korygująca została wystawiona i otrzymana 10 maja 2021 r. Wydaje się zatem, że w JPK_V7M za maj 2021 r. przedsiębiorca powinien pomniejszyć podatek naliczony (z tytułu ryczałtowego zwrotu podatku) o kwotę 280 zł. W analizowanej sprawie umowa przewidywała możliwość zwrotu jabłek w przypadku ich złej jakości. Towar zwrócono 10 maja 2021 r. i w tym samym miesiącu przedsiębiorca otrzymał także zwrot kwoty zapłaconej za te jabłka. Zatem nawet jeżeli organy chciałyby tutaj odpowiednio stosować art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, to również zgodnie z jego regulacjami należy przyjąć, że stosownego pomniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku należy dokonać w JPK_V7M za maj 2021 r.
W polu K_42 (w Ewidencji) i polu P_42 (w Deklaracji) pliku JPK_V7M należy wykazać kwotę (–) 4000 zł (tj. korektę wartości nabycia produktów rolnych netto) a w polu K_43 (w Ewidencji) i polu P_43 (w Deklaracji) pliku JPK_V7M kwotę (–) 280 zł (tj. korektę zryczałtowanego podatku). Również faktura korygująca VAT RR powinna być zaprezentowana w ewidencji zakupu JPK_V7M z oznaczeniem „VAT_RR”. ©℗
PIT
Pierwotna transakcja
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Zatem, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
W analizowanej sprawie warunki te są spełnione, gdyż nabyte przez przedsiębiorcę jabłka stanowią towary handlowe (zostały kupione celem odprzedaży), a zatem są nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w celu uzyskania przychodów, oraz są właściwie udokumentowane (faktura VAT RR).
Uwaga! Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (par. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR).
Należy uznać, że przedsiębiorca może zaliczyć poniesione wydatki na zakup tych jabłek od rolnika ryczałtowego do kosztów uzyskania przychodów w kwocie 4000 zł, tj. bez zryczałtowanego zwrotu podatku. Zryczałtowany zwrot podatku jako podatek naliczony podlegający odliczeniu nie stanowi kosztu podatkowego stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.
Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Oznacza to, że poniesiony wydatek (koszt uzyskania przychodów) – stosownie do reguły zawartej w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT – powinien zostać potrącony tylko w tym roku podatkowym, w którym został poniesiony. Z kolei za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 22 ust. 6b ustawy o PIT – uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Uwaga! Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne (zob. par. 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR).
Poniesiony na zakup jabłek i udokumentowany fakturą VAT RR wydatek (4000 zł) należy zatem potrącić w dacie jego poniesienia, tj. 29 kwietnia 2021 r., kiedy została wystawiona faktura VAT RR.
Uwaga! Otrzymanie materiałów podstawowych, materiałów pomocniczych i towarów handlowych jest potwierdzane na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła (zob. par. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR).
Wydatki na zakup jabłek należy wpisać w kolumnę 10 PKPiR. Jak wynika z Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów: „Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu”.
Rozliczenie faktury korygującej VAT RR
Zwrot nabytych jabłek i wystawienie faktury korygującej VAT RR wpłynie na koszty uzyskania przychodów.
Jak zostało wyjaśnione, wydatek na nabycie jabłek w kwocie 4000 zł został prawidłowo uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów (w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów) w kwietniu 2021 r.
Stosownie do art. 22 ust. 7c ustawy o PIT, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
W analizowanej sprawie korekta kosztu uzyskania przychodów z tytułu nabycia jabłek wynika z ich zwrotu. Przyczyną tej korekty nie jest zatem błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Oznacza to, że korekty kosztu uzyskania przychodów (z tytułu nabycia tych jabłek) należy dokonać w miesiącu wystawienia faktury korygującej VAT RR. W maju 2021 r. przedsiębiorca powinien więc zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę 4000 zł.
Uwaga! Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 22 ust. 7c ustawy o PIT, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, to jest zobowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 7d ustawy o PIT). Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że u przedsiębiorcy taka sytuacja nie wystąpiła.
Przedsiębiorca powinien zatem ująć tę korektę kosztu uzyskania przychodów w kwocie (–) 4000 zł w kolumnie 10 PKPiR (za maj 2021 r.) na podstawie wystawionej 10 maja 2021 r. faktury korygującej VAT RR.
Podstawa prawna
art. 2 pkt 15, art. 16, art. 19, art. 20, art. 31, art. 29a ust. 13 i 14, art. 43 ust. 1 pkt 3, art. 86, art. 106j, art. 115, art. 116, art. 117 pkt 1, art. 146aa ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685)
par. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326)
art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464)
par. 3 pkt 1 lit. a, par. 11 ust. 3 pkt 1, par. 15 ust. 1 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)