Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny), który zajmuje się handlem płodami rolnymi, 29 kwietnia 2021 r. nabył od rolnika ryczałtowego (prowadzącego gospodarstwo rolne) jabłka za 4000 zł plus 280 zł zryczałtowany zwrot VAT. Na udokumentowanie tej transakcji przedsiębiorca w tym samym dniu wystawił w formie papierowej fakturę VAT RR na kwotę brutto 4280 zł. Rolnik otrzymał ten dokument 29 kwietnia 2021 r. i tego dnia go podpisał. Za nabyte jabłka przedsiębiorca zapłacił 29 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Polecenie przelewu zawierało numer i datę faktury VAT RR. Przedsiębiorca nabył jabłka w celu odprzedaży, a zatem miały one służyć działalności opodatkowanej VAT, dlatego w JPK_V7M za kwiecień 2021 r. zamierza on odliczyć zryczałtowany zwrot podatku w kwocie 280 zł jako podatek naliczony. Z kolei wydatki na nabycie tych jabłek przedsiębiorca zaliczył w prowadzonej metodą kasową podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto (tj. 4000 zł) do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku, tj. 29 kwietnia 2021 r. Umowa zastrzegała prawo zwrotu nabytych jabłek, w sytuacji gdyby się okazało, że są one złej jakości. Właśnie z takiego powodu 10 maja 2021 r. doszło do zwrotu jabłek. Tego samego dnia przedsiębiorca wystawił korektę faktury VAT RR (w formie papierowej), w wyniku której kwota nabycia netto uległa zmniejszeniu o 4000 zł, zryczałtowany zwrot podatku o 280 zł, a kwota należności ogółem o 4280 zł. Korektę tej faktury VAT RR rolnik otrzymał także 10 maja 2021 r. i tego dnia ją podpisał. Z kolei 17 maja 2021 r. nabywca otrzymał zwrot całej uiszczonej wcześniej kwoty. Przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego, a VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Czy przedsiębiorca prawidłowo wystawił korektę faktury VAT RR i jak powinien ją rozliczyć na gruncie VAT i PIT?
WYSTAWIENIE KOREKTY FAKTURY VAT RR