Trzeba też złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Z wątpliwościami w tym zakresie napisał do redakcji czytelnik-emeryt. Wyjaśnił, że podatkowo rozliczał go ZUS. Nie składał własnego rozliczenia. Zorientował się jednak, że mógł korzystać z ulgi rehabilitacyjnej jako osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji. Chciał się więc dowiedzieć czy może złożyć korektę do zeznań z ostatnich lat uwzględniając wydatki objęte ulga rehabilitacyjną.

- Tak, podatnik może złożyć korektę zeznań podatkowych za lata ubiegłe, pod warunkiem, że za ten okres przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – wyjaśnił Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Przypomniał, że z ulgi tej może skorzystać sam podatnik będący osobą niepełnosprawną lub taki, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby. Przez „osobę niepełnosprawną” należy rozumieć posiadacza:

Reklama
  • - orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
  • - decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • - orzeczenia o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo
  • - orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31.08.1997 r. (tzw. I, II, III grupa inwalidzka).

Rzecznik zastrzegł jednak, że z ulgi rehabilitacyjnej można korzystać tylko uwzględniając wydatki poniesione po dacie otrzymania takiego orzeczenia lub decyzji. Ponadto korektę można składać tylko za lata, za które zobowiązania podatkowe nie uległy jeszcze przedawnieniu. Oznacza to, że w 2021 r. korekty PIT można więc składać za 2015 r. i lata późniejsze.

Jak dokonać korekty? Konrad Zawada wyjaśnia, że należy wypełnić zeznanie PIT-37 za odpowiednie lata i zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że jest to korekta. Przypomniał też, że ulgę rehabilitacyjną należy wykazać w części "B" (odliczenia od dochodu) załącznika PIT/O do takiego zeznania.

- Należy pamiętać także o tym, by w samym zeznaniu PIT-37 wykazać te same dochody z rent lub/i emerytur, które znajdowały się w pierwotnych deklaracjach PIT-11A lub PIT-40A otrzymanych z ZUS – podkreślił rzecznik.

Dodał, że składaną korektę należy uzupełnić o wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Musi określać on o jaki podatek chodzi (w tym przypadku PIT) i za jaki okres. Powinien zawierać również uzasadnienie, czyli opis sytuacji, z której nadpłata wynika.