Uporządkowanie struktury międzynarodowej grupy kapitałowej, wiążące się z przeniesieniem udziałów w polskiej spółce na rzecz zagranicznych podmiotów, nie jest unikaniem opodatkowania – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Opinię zabezpieczającą w tej sprawie wydał już w grudnia 2020 r., ale dopiero teraz (29 kwietnia br.) została ona opublikowana.
Chodziło o transakcje z udziałem dwóch holenderskich spółek kapitałowych, posiadających łącznie 100 proc. udziałów w polskiej spółce kapitałowej A. Holenderskie spółki planowały wnieść swoje udziały do angielskiej spółki kapitałowej X w zamian za udziały wyemitowane na ich rzecz. Doszłoby więc do wymiany udziałów. Spółka X stałaby się w ten sposób jedynym udziałowcem polskiej spółki A. Jednocześnie doszłoby do kolejnego przenoszenia udziałów w ramach grupy, w efekcie czego jedynym udziałowcem angielskiej spółki X stałaby się inna spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Planowane czynności miały więc na celu m.in.:
  • przeniesienie polskiej spółki do podmiotu w Wielkiej Brytanii oraz
  • restrukturyzację struktury własnościowej (powstałyby dwie odrębne spółki holdingowe).
W trakcie tych czynności pojawiłyby się korzyści podatkowe. Wymiana udziałów jest bowiem na gruncie CIT neutralna podatkowo (art. 12 ust. 4d ustawy o CIT). Nie będzie też objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bo podmiotem otrzymującym wkład w formie niepieniężnej będzie angielska spółka, której zarówno siedziba, jak i rzeczywisty ośrodek zarządzania znajdują się poza terytorium Polski. Nie byłby więc spełniony warunek opodatkowania, o którym mowa w art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC.
Mimo tych korzyści szef KAS uznał, że planowane czynności nie będą miały na celu unikania opodatkowania, ale uporządkowanie struktury kapitałowej i przeniesienie udziałów w polskiej spółce na rzecz podmiotów w Wielkiej Brytanii. Zatem planowana wymiana udziałów – jako najwygodniejsza z dróg do osiągnięcia zakładanego celu – nie będzie podlegać klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – potwierdził szefa KAS.
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 17 grudnia 2020 r., nr DKP2.8011.7.2020