Gminy nie powinny pobierać opłaty od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych – wyjaśniła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska w odpowiedzi na poselską interpelację.
Reklama
Jej autorzy wskazywali, że praktyka samorządów jest inna. Pobierają one opłatę od osób przebywających na leczeniu w szpitalach znajdujących na terenie uzdrowisk.
Problem wynika z interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Umożliwiają one gminom nałożenie opłaty za przebywanie w miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. w celach turystycznych i wypoczynkowych. Zarazem jednak zwalniają z niej osoby przebywające w szpitalach.
Gminy twierdzą, że pojęcia szpital uzdrowiskowy i szpital nie są tożsame, bo różnią się one chociażby profilem działalności.
Wykładnię tę zakwestionowała wiceminister Podedworna-Tarnowska. Podkreśliła, że ustawa nie definiuje tego pojęcia i nie różnicuje szpitali ze względu na rodzaj działalności. Powołała się na wyjaśnienia udzielone przez ministra zdrowia, z których wynika, że w szpitalu uzdrowiskowym wykonuje się świadczenia szpitalne będące świadczeniami zdrowotnymi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. – Szpital uzdrowiskowy jest więc szpitalem na gruncie ustawy podatkowej – wyjaśniła wiceminister.
Stanowisko to potwierdzają sądy administracyjne, w tym m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 14 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Sz 1512/13).
Odpowiedź ministra finansów z 2 lipca 2014 r. na interpelację poselską nr 26912/14.