Przedsiębiorcy nie będą jednak z tego powodu poszkodowani – zapewnił resort finansów w specjalnym komunikacie.
1 maja br. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące ‒ z 28 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1206). Wynika to z art. 10 nowelizacji z 15 marca 2019 r. ustawy o VAT i ustawy ‒ Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675). Zastrzeżono w nim, że dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie art. 111 ust. 7, 7a i 9 ustawy o VAT zachowają moc nie dłużej niż przez 24 miesiące. Termin ten minie właśnie 1 maja br., a więc dotychczasowe rozporządzenie straci moc.
Resort finansów poinformował, że pracuje wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii nad nowymi rozporządzeniami w sprawie:
  • wymagań technicznych dla kas rejestrujących oraz
  • kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.
Nowe przepisy muszą być jednak ‒ jako regulacje techniczne ‒ notyfikowane do Komisji Europejskiej, a taka procedura trwa przynajmniej trzy miesiące. Dopóki notyfikacja nie zostanie zakończona, dopóty rozporządzenia nie mogą wejść w życie. To oznacza, że 1 maja może powstać luka legislacyjna.
Resort finansów uspokaja, że nie wpłynie to na ważność wydanych dotychczas potwierdzeń o spełnianiu kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 6c ustawy o VAT potwierdzenia wydawane są na czas określony i mogą być cofnięte wyłącznie w razie wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:
  • które nie spełniają funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy VAT (np. nie zapewniają prawidłowego ewidencjonowania, przechowywania i bezpiecznego przesyłania danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych z kasy do Centralnego Repozytorium KAS) lub nie spełniają wymagań technicznych dla takiego urządzenia;
  • niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub z dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.
O cofnięciu potwierdzenia decyduje prezes Głównego Urzędu Miar (art. 111 ust. 6d ustawy o VAT).
Przedsiębiorca, który posiada ważne potwierdzenie, że jego kasa działa zgodnie z przepisami ustawy o VAT i wymogami technicznymi, „nie może ponosić konsekwencji niewydania aktu prawnego przez organ władzy publicznej. Wydane potwierdzenia i prawa z nich wynikające stanowią prawa nabyte, które podlegają ochronie prawnej” – podkreślił resort finansów.
Poinformował, że po zakończeniu procesu notyfikacji w KE nowe rozporządzenia zostaną wydane najszybciej jak to możliwe.
„Wydane z opóźnieniem rozporządzenia będą się odnosiły do dotychczasowych potwierdzeń, wyraźnie potwierdzając utrzymanie ich w mocy. Według przepisów przejściowych przewidzianych w nowych rozporządzeniach, także postępowania w sprawach potwierdzeń wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowych rozporządzeń będą mogły być prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych” – zapewniło MF. ©℗
Kto posiada ważne potwierdzenie, że jego kasa działa zgodnie z przepisami i wymogami technicznymi, nie poniesie konsekwencji braku rozporządzenia