Ulga prorodzinna: przysługuje nie tylko rodzicom ale również opiekunom i rodzicom zastępczym. Jednak nie zawsze można z niej skorzystać. Decyduje o tym wysokość, ale także rodzaj zarobków rodziców i dziecka.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy, uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Nie mogą z niej zatem korzystać podatnicy, którzy uzyskują:

- dochody opodatkowane 19 proc. stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),
- przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak podatnicy ci uzyskują również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w rocznym zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

- małoletnie,
- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach o ile w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w określonej wysokości.

Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19 proc. stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą.

Renta dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia.
Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19 proc. stawki podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Do rozliczeń za 2013 rok wprowadzono kryterium dochodowe, przy czym obowiązuje ono tylko przy jednym dziecku. Dochód roczny podatnika nie może przekroczyć:
- 56 tys. zł u osoby niepozostającej w związku małżeńskim,
- 112 tys. zł u osoby pozostającej przez cały rok w związku małżeńskim,
- 112 tys. zł u osoby samotnie wychowującej dziecko.


źródło: Ministerstwo Finansów, własne

Oprac. T.J.