Chodziło o planowaną restrukturyzację spółki D (sp. z o.o.), której 100 proc. udziałów posiada spółka J (sp. z o.o). Wspólnikami tej drugiej są cztery osoby, w tym trzy należące do jednej rodziny, a jedna spoza rodziny (osoba fizyczna X).
Restrukturyzacja miałaby polegać na:
  • podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce D i przystąpieniu do spółki D osoby fizycznej X oraz objęciu nowych udziałów przez spółkę J (podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiłoby na skutek wniesienia do spółki D wkładów pieniężnych przez spółkę J oraz przez osobę fizyczną X),
  • dobrowolnym umorzeniu bez wynagrodzenia udziałów posiadanych przez osobę fizyczną X w spółce J oraz udziałów posiadanych przez spółkę J w spółce D.
Reklama
W wyniku umorzenia udziałów:
  • osoba fizyczna X utraci status wspólnika spółki J,
  • spółka J utraci status wspólnika spółki D.
Korzyści podatkowe z tej restrukturyzacji byłyby następujące: ponieważ udziały miałyby być umorzone dobrowolnie bez wynagrodzenia, to nie powstanie przychód w CIT, a co za tym idzie, nie powstanie zobowiązanie podatkowe po stronie spółki J jako właściciela udziałów umarzanych w spółce D. Analogicznie będzie w PIT w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów (bez wynagrodzenia) posiadanych przez osobę fizyczną X w spółce J.
Zobowiązanie nie powstanie też:
  • na gruncie CIT po stronie spółek J i D, których udziały mają być umorzone, ani
  • na gruncie PIT po stronie wspólników (osób fizycznych), których udziały nie będą umorzone.
Spółka podkreśliła jednak, że celem tych działań nie mają być korzyści podatkowe, tylko:
  • podział działalności prowadzonej w ramach grupy pomiędzy wspólników,
  • ułatwienie przyszłej sukcesji praw udziałowych w spółkach J oraz D na rzecz zstępnych poszczególnych wspólników.
Szef KAS wziął te argumenty pod uwagę i stwierdził, że w tym przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Przyznał, że co prawda pojawią się korzyści podatkowe, o których mowa w art. 119a ordynacji podatkowej, ale nie będą spełnione pozostałe warunki, o których mowa w tym przepisie. Uzyskanie korzyści podatkowej nie będzie bowiem głównym lub jednym z głównych powodów przeprowadzenia restrukturyzacji.
Szef KAS zgodził się z wnioskodawcą, że podział działalności grupy na poziomie właścicielskim spowoduje bardziej efektywną (uproszczoną) strukturę kapitałową. Przyczyni się również – według organu – do efektywniejszego zarządzania dwiema spółkami w sposób uwzględniający odmienne interesy wspólników oraz ich plany i wizje rozwoju działalności gospodarczej obu spółek.
Zdaniem szefa KAS przedstawiona restrukturyzacja nie byłaby też sprzeczna z celem przepisów podatkowych ani nie miałaby charakteru sztucznego.
Schemat restrukturyzacji
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 16 lutego 2021 r., sygn. DKP3.8011.27.2020