Nie zapłaci podatku wspólnik, który otrzyma majątek na skutek zakończenia działalności przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia z innej spółki osobowej – orzekł warszawski WSA.
Wyrok dotyczy osoby fizycznej – komandytariusza spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), w której był on akcjonariuszem. Na skutek likwidacji spółki komandytowej podatnik miał otrzymać udziały oraz akcje, które zostały sfinansowane z zysków SKA przed przekształceniem. W części byłyby to zyski już opodatkowane, a w części – środki wynikające z niewypłaconego, nieopodatkowanego zysku należnego akcjonariuszom.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że otrzymanie przez podatnika składników majątku spółki, na moment jej likwidacji, spowoduje powstanie przychodu. Wyjaśnił, że interpretacja przepisów dotyczących zakończenia uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej (tj. art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT) nie może być w oderwaniu od statusu wspólnika na poszczególnych etapach nabywania przez spółkę majątku oraz obowiązujących go wówczas zasad opodatkowania. W przeciwnym wypadku, w razie zatrzymania zysku w SKA i jego dystrybucji na rzecz akcjonariusza dopiero w momencie likwidacji spółki powstałej z przekształcenia SKA, mogłoby dojść do podwójnego nieopodatkowania dochodów akcjonariusza SKA – stwierdził dyrektor izby.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił jego interpretację. Wskazał, że zasady opodatkowania składników majątkowych otrzymywanych na moment likwidacji dotyczą wszystkich spółek osobowych. Regulacje w tym zakresie są kompletne i nie dają podstaw do zastosowania innych zasad w przypadku otrzymania tych składników przez wspólnika spółki komandytowej, która powstała z przekształcenia SKA – stwierdził sąd.
Zdaniem WSA organ podatkowy dokonał zbyt daleko idącej interpretacji. Wyjaśnił, że w rozpatrywanej sprawie termin powstania obowiązku podatkowego zostaje odroczony do momentu zbycia składników majątku lub też obowiązek podatkowy nie powstanie w ogóle, jeżeli ich zbycie nastąpi z upływem 6 lat od likwidacji spółki.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 8 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 447/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia