Liderami osiągającymi największe wyniki zostały: PwC, Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, BDO oraz Parulski i Wspólnicy. Zwycięzcami o największych osiągnięciach w „sporach podatkowych” są ex aequo: EY oraz Deloitte, a w „projektach podatkowych” Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ALTO Tax. Wytypowaliśmy też topowych doradców w ośmiu kategoriach

Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii spory podatkowe wybraliśmy firmy, które mogą poszczycić się przełomowymi, ważnymi osiągnięciami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sądami a także przed organami podatkowymi II instancji.
Jeśli chodzi o projekty, doceniliśmy firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie, unikalne, przełomowe rozwiązania
Topowi doradcy podatkowi w 2020 r.
ikona lupy />
I miejsce
Paweł Kaczmarek (Grant Thornton)
Doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie akcyzy i prawa celnego, które zdobywał m.in. pracując prawie dwadzieścia lat w administracji celnej. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, współautor publikacji z zakresu akcyzy i prawa celnego.
Uzasadnienie wyboru:
Kapituła redakcyjna doceniła zrealizowane przez doradcę projekty o wielomilionowej wartości podatkowej i wygrane przed sądem.
Paweł Kaczmarek doradzał m.in. w zakresie podatku akcyzowego trzem znaczącym na rynku przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność produkcyjną m.in. na potrzeby walki z COVID-19. Dzięki wsparciu doradcy firmy uzyskały prawo do prowadzenia składu podatkowego lub stosowania zwolnienia z akcyzy.
Doradca uzyskał też precedensowe stanowisko w sprawie zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy. Dzięki temu istotnie zmniejszony został zakres obowiązków akcyzowych (w tym kontrolnych, ewidencyjnych), a co za tym idzie podatnik uzyskał wymierne oszczędności dotyczące działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Sprawa ta może mieć istotne znaczenie również dla innych przedsiębiorców.
Dzięki doradcy podatnik wygrał spór przed NSA w sprawie dotyczącej przedsiębiorstwa, które upadło na skutek – jak ocenił sąd – nieuprawnionego pozbawienia prawa do prowadzenia składu podatkowego. Rozstrzygnięcie to może być podstawą do ubiegania się przez podatnika o odszkodowanie od Skarbu Państwa.
II miejsce ex aequo
dr Jowita Pustuł (J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne)
Krzysztof Rutkowski (KDCP)
III miejsce
dr Jacek Matarewicz (Ożóg Tomczykowski)
CIT
ikona lupy />
ikona lupy />
I miejsce
Piotr Andrzejak i Sławomir Łuczak (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
Piotr Andrzejak, radca prawny, doradca podatkowy, partner w SK&S. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie podatkowym w zakresie VAT i podatków pośrednich, usługach doradztwa celnego, transakcjach M&A w tym w sektorze nieruchomości.
Sławomir Łuczak, radca prawny i partner w SK&S. Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym, w zakresie m.in. międzynarodowego prawa podatkowego, a także w kwestiach podatkowych przy projektach restrukturyzacyjnych oraz konsolidacyjnych.
Uzasadnienie wyboru:
Piotr Andrzejak i Sławomir Łuczak wraz z zespołem prawników kancelarii zrealizowali kilka ważnych i skomplikowanych projektów podatkowych, dotyczących istotnych i unikalnych transakcji, wykazując się przy tym kunsztem prawniczym. Uzyskali również korzystne wyroki w sądach. Opracowali strukturę podatkową związaną z jedną z kluczowych transakcji M&A w zeszłym roku, strukturę organizacyjną, w tym zasady funkcjonowania przepływów pieniężnych, finansowania oraz rozliczeń wewnętrznych wiodącej grupy kapitałowej w swojej branży, strukturę podatkową dla kolejnej unikalnej inwestycji. Reprezentowali też klienta w kontroli celno-skarbowej dotyczącej prawidłowości rozliczeń w CIT.
Szczegółów nie możemy ujawnić. Każdy projekt wymagał jednak unikalnego podejścia podatkowego, nie były to bowiem typowe transakcje, oraz współpracy z prawnikami i doradcami z wielu krajów – projekty o charakterze multijurysdykcyjnym. Reprezentacja klientów w sporach o CIT zakończyła się na etapie postępowania kontrolnego. W grę wchodziła zapłata lub uniknięcie kilkudziesięciomilionowego domiaru podatku.
Piotr Andrzejak i Sławomir Łuczak reprezentowali też klientów w ważnych sporach sądowych, zakończonych wygraną dla ich klientów. Chodziło o spory m.in. o: zaniżenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości, szacowanie ceny transferowej dla sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej oraz rozumienie pojęcia rzeczywistego beneficjenta w podatku u źródła.
II miejsce
Grzegorz Niebudek (LTCA)
III miejsce ex aequo
Piotr Chojnacki (DORADCA – LUBLIN)
Marek Sienkiewicz (Deloitte)
Spory sądowe
ikona lupy />
I miejsce
Michał Goj (EY)
Doradca podatkowy, partner w zespole Postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY.
Uzasadnienie wyboru:
Michał Goj w zeszłym roku reprezentował podatników w wielu doniosłych i ważnych sporach sądowych, które zakończyły się wygraną dla klientów. Na pierwszy front wysuwa się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Dong Yang, TSUE (sygn. C-547/18), w którym reprezentował klienta wspólnie m.in. z Dorotą Pokrop z EY. W praktyce Michał Goj reprezentował również podatników w wielu innych sporach, które można zapisać na jego konto.
Przypomnijmy, że w sprawie Dong Yang TSUE potwierdził, że od polskich podatników nie można wymagać szczegółowego weryfikowania relacji pomiędzy ich zagranicznym kontrahentem a spółką zależną takiego kontrahenta ulokowaną w Polsce. Trybunał podkreślił, że sam fakt posiadania takiej spółki w Polsce nie oznacza, że ma ona stałe miejsce prowadzenia działalności.
W kolejnej sprawie (prowadzonej również m.in. z Dorotą Pokrop), NSA skierował pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące zasadności opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego w Polsce w sytuacji, gdy podstawą do jego wykazania miałby być wyłącznie fakt podania polskiego numeru VAT na fakturze (sprawa C-696/20).
Michał Goj reprezentował również klientów w kilku ważnych sporach przed polskimi sądami. Chodzi m.in. o sprawę dotyczącą stwierdzenia niezgodności z prawem wyroku sądu administracyjnego.
Do kolekcji wygranych należy zaliczyć wyrok NSA potwierdzający, że organy podatkowe nie mogły przed lipcem 2016 r. stosować przepisów o kosztach w taki sposób, jak już po tej dacie przewiduje klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Doradca zakończył w zeszłym roku również inny istotny spór sądowy. Ze względu na tajemnicę doradcy podatkowego możemy jedynie wskazać, że chodziło również o sprawę z zakresu podatku dochodowego.
Doradca reprezentował także podatników w sprawach dotyczących ochrony praw do oprocentowania nadpłat oraz w precedensowej sprawie dotyczącej podatku bankowego.
II miejsce
Artur Nowak (Domański Zakrzewski Palinka)
III miejsce ex aequo
Marek Gizicki (Deloitte)
Tomasz Siennicki i Maciej Zborowski (KNDP)
VAT
ikona lupy />
I miejsce
Łukasz Karpiesiuk (SSW Pragmatic Solutions)
Doradca podatkowy, specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT, ulg podatkowych i pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych w Polsce.
Uzasadnienie wyboru:
Kapituła redakcyjna doceniła zarówno realizowane przez doradcę projekty, jak i uzyskanie precedensowego wyroku, który pośrednio przyczynił się do zmiany praktyki fiskusa.
Utrwalenie tej praktyki miałoby niekorzystny wpływ na opodatkowanie VAT przy sukcesji międzypokoleniowej. Wyrok sądu był precedensowy i wskazywał na błędne podejście fiskusa. Miało to doniosłe znaczenie społeczne dla szerszego grona podatników, którzy mogliby znaleźć się w podobnej sytuacji.
Projekty zrealizowane przez doradcę dotyczyły m.in. zwolnienia z podatku VAT usług osób współzarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Łukasz Karpiesiuk doradzał też w wygranym sporze dotyczącym zastosowania art. 108 ustawy o VAT dotyczącego pustych faktur do domniemanego nadużycia w VAT. Chodziło o outsourcing usług na rzecz podmiotu świadczącego zwolnione usługi finansowe. Sprawa nieprawidłowego zastosowania przepisu o pustych fakturach zakończyła się na etapie odwołania do organu II instancji.
II miejsce
Dorota Pokrop (EY)
III miejsce ex aequo
Andrzej Nikończyk (KNDP)
dr Jacek Matarewicz (Ożóg Tomczykowski)
Międzynarodowe prawo podatkowe
ikona lupy />
I miejsce
Jarosław Bieroński (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
Radca prawny, doradca podatkowy, starszy partner i szef praktyki prawa podatkowego w SK&S. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, planowaniu sukcesji majątku osób fizycznych i doradztwie podatkowym dla korporacji w zakresie wdrażania rozwiązań podatkowych.
Uzasadnienie wyboru:
Kapituła wzięła pod uwagę przede wszystkim doradztwo Jarosława Bierońskiego i jego zespołu przy wielu skomplikowanych projektach podatkowych, m.in. w sporze między władzami podatkowymi Polski i Francji na tle kraju położenia rezydencji podatkowej polskiego podatnika.
Doradzał też w zakresie krajowego i międzynarodowego opodatkowania polskich rezydentów, którzy przenieśli się tymczasowo do innych krajów, a także rezydentów innych państw przebywających w Polsce. Wymagało to połączenia kilku ważnych kwestii: rezydencji podatkowej, międzynarodowego i krajowego opodatkowania dochodów i majątku (m.in. nieruchomości, udziały w spółkach zagranicznych, papiery wartościowe etc.) oraz exit tax.
Jarosław Bieroński prowadził też sprawę dotyczącą krajowego i międzynarodowego opodatkowania dochodów spółki i jej udziałowca (polskiego rezydenta) z tytułu inwestycji w nieruchomości w innym kraju UE, w tym doradztwo w zakresie międzynarodowego i krajowego opodatkowania dochodów (w tym podatku CFC) z najmu nieruchomości, z tytułu wypłat z zysku oraz opodatkowania majątku.
W kolejnym projekcie opracował strategię założenia fundacji rodzinnej i jej opodatkowania w kraju i za granicą (polskie przepisy w tym zakresie są wciąż na etapie założeń do projektu ustawy).
II miejsce
Grzegorz Sprawka (Domański Zakrzewski Palinka)
III miejsce ex aequo
Agata Oktawiec i Andrzej Zubik (PwC) Łukasz Blak (Certus LTA)
Podatki lokalne
ikona lupy />
I miejsce
Paweł Banasik (Deloitte)
Doradca podatkowy i partner odpowiedzialny za zespół podatku od nieruchomości w Deloitte.
Uzasadnienie wyboru:
Doradca prowadził kilka ważnych projektów, które miały wymierne skutki dla podatników.
Zajmował się m.in. doradztwem dla największych zakładów przemysłowych w Polsce (m.in. branża chemiczna, budowlana, energetyczna, wydobywcza i produkcyjna), którego celem było umożliwienie podatnikom skorzystania ze zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości. Takie podejście potwierdził też NSA w wyrokach, jakie zapadły w 2020 r. Przy okazji przedsiębiorcy zwiększyli swoje zainteresowanie rozwojem transportu kolejowego, który ma istotny wpływ na redukcję emisji CO2.
Doradca był również zaangażowany w doradztwo dla branży narciarskiej, pod kątem zmiany sposobu kwalifikowania wyciągu narciarskiego (celem objęcia podatkiem wyłącznie części budowlanej wyciągu). Potwierdzają to już wygrane postępowania odwoławcze. Sprawy te będą mieć duże znaczenie dla branży narciarskiej.
Doradca reprezentował również podatnika w zakończonym na jego korzyść postępowaniu przed NSA. Chodziło o opodatkowanie wiat jako budowli. Korzystne stanowisko sądu w tym zakresie ma niebagatelne znaczenie dla np. zakładów produkcyjnych.
II miejsce
Agata Małecka i Martin Wrbka (KPMG)
III miejsce ex aequo
Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners)
Kamil Szczęsny i Sebastian Gumiela (GWW)
PIT
ikona lupy />
I miejsce
Patrycja Goździowska (SSW Pragmatic Solutions)
Doradca podatkowy, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów, prywatnych i instytucjonalnych, w zakresie podatkowych aspektów fuzji i przejęć, planowania struktur kapitałowych i finansowych, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz finansowania inwestycji.
Uzasadnienie wyboru:
Doradca zrealizowała kilka projektów i reprezentowała klienta sporze o opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) darowizny udziałów w spółce kapitałowej przez polską podatniczkę na rzecz zstępnego będącego nierezydentem. W precedensowym wyroku z 7 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Bd 375/20, nieprawomocny) WSA w Bydgoszczy potwierdził, że opodatkowaniu exit tax nie podlega dokonana przez osobę fizyczną na rzecz nierezydenta darowizna udziałów w spółce kapitałowej, nawet wówczas, gdy Polska utraci prawo do późniejszego opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia tego składnika majątku osobistego. Sąd w pełni podzielił argumenty skargi wykazujące, że z literalnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że składniki majątku osobistego osoby fizycznej podlegają opodatkowaniu wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej. Dodatkowo sąd wyjaśnił, że polskie przepisy o exit tax w zakresie opodatkowania osób fizycznych stanowią przykład błędnej implementacji unijnej dyrektywy.
Patrycja Goździowska prowadziła też projekt reorganizacji struktury własnościowej w trzech międzynarodowych grupach kapitałowych, a także utworzenia struktury inwestycyjnej dla zagranicznej osoby fizycznej do efektywnego podatkowo działania na polskim rynku farm fotowoltaicznych.
II miejsce
Bartłomiej Biały (Ożóg Tomczykowski)
III miejsce
Bartosz Kubista (GLC)
Ceny transferowe
ikona lupy />
ikona lupy />
I miejsce ex aequo
Piotr Wiewiórka (PwC)
Jacek Bajger (KPMG)
Piotr Wiewiórka – doradca podatkowy, partner w dziale prawno-podatkowym PwC.
Jacek Bajger – doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. cen transferowych KPMG w Polsce.
Uzasadnienie wyboru:
Osiągnięcia obu doradców wyróżniały się w zeszłym roku. O szczegółach możemy napisać jedynie częściowo.
Piotr Wiewiórka m.in. prowadził projekt dla jednej z wiodących firm w branży TMT działających w Polsce, dotyczący wsparcia w zakresie wyodrębnienia określonego segmentu działalności spółki do odrębnego podmiotu. Uzyskał również kilka uprzednich porozumień cenowych i reprezentował klientów w uzyskaniu kolejnych.
Jacek Bajger m.in. doradzał podatnikowi działającemu w branży motoryzacyjnej w zakresie cen transferowych w związku z sytuacją pandemiczną. Projekt dotyczył określenia, czy w przypadku powstania nadzwyczajnych kosztów związanych z koniecznością utrzymania zakładu produkcyjnego w okresie, gdy produkcja jest wstrzymana, mogą one zostać wyłączone z bazy kosztowej uzgodnionej przez strony w tej transakcji w ramach metody koszt plus.
Doradca uzyskał też przedłużenie APA dla kolejnego klienta. Kapituła wzięła pod uwagę również inne jego sukcesy z 2020 r., a także wygraną przed WSA w Warszawie.
II miejsce
Ewelina Stamblewska-Urbaniak (CRIDO)
III miejsce ex aequo
Anna Kubicz (LTCA)
Magdalena Marciniak (MDDP)