Analizujemy opinię Rzecznika Generalnego dotyczącą pakietu paliwowego, kluczowy w tej sprawie będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE – informuje PAP Ministerstwo Finansów.

Resort odniósł się w stanowisku przekazanym PAP do opinii Rzecznika Generalnego, wydanej w zeszłym tygodniu w tzw. postępowaniu prejudycjalnym toczącym się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy ono regulacji polskiego pakietu paliwowego. Rzecznik stwierdza w opinii, że kwestionowane przepisy są niezgodne z dyrektywą o VAT.

"Pakiet paliwowy jest ważnym i skutecznym narzędziem uszczelniania systemu podatkowego. Opinia Rzecznika Generalnego jest analizowana przez Ministerstwo Finansów. W tej sprawie kluczowy jednak będzie wyrok TSUE i dopiero TSUE ostatecznie rozstrzygnie o zgodności w tym zakresie ustawy o VAT z prawem UE, w szczególności z dyrektywą VAT" – informuje Ministerstwo Finansów.

Wniosek do TSUE został złożony w ramach trwającego przed polskimi sądami sporu między spółką G. a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie konieczności zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw. Obowiązek ten, podobnie jak cały pakiet paliwowy, wprowadzono w celu zwalczania oszustw podatkowych związanych z obrotem paliwami, także w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Spółka zakwestionowała ważność, w świetle prawa UE, obowiązku wcześniejszej zapłaty, zgodnie z którym była ona zobowiązana do uiszczenia kwoty brutto podatku, obliczonej bez uwzględnienia jej prawa do odliczenia, od każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, i to w terminie pięciu dni od ich wprowadzenia na terytorium kraju.

"(...) Jestem zdania, że art. 62 i 69 dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie takiemu obowiązkowi wcześniejszej zapłaty w zakresie, w jakim pozwala on organom podatkowym żądać od podatnika zapłaty, zanim podatek stanie się wymagalny" – napisał Rzecznik Generalny w opinii.

Według Rzecznika wcześniejszej zapłaty nie można ponadto uznać za zaliczkę w rozumieniu art. 206 tej dyrektywy.

"Z jednej strony zaliczki takie mogą dotyczyć jedynie podatku, który na mocy wyżej wymienionych przepisów stał się wymagalny. Z drugiej strony zaliczki takie muszą odnosić się do kwoty netto podatku, obliczonej za cały okres rozliczeniowy, a nie do kwoty brutto VAT należnego za opodatkowaną transakcję, rozpatrywaną odrębnie" – napisano w opinii.

Z pytaniem do TSUE wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatruje skargę kasacyjną spółki G. od wyroku sądu pierwszej instancji, który przyznał rację fiskusowi.