Faktury uproszczone oraz bilety będą wykazywane w jednolitym pliku kontrolnym zbiorczo. Rozwiane mają być też wątpliwości ze stosowaniem kodów GTU.

Chodzi o oznaczenia dostaw m.in.: alkoholu, olejów opałowych i produktów leczniczych.
Ponadto w JPK_V7 nie trzeba będzie oznaczać symbolem TP transakcji z podmiotami powiązanymi na kwotę nieprzekraczającą 15 tys. zł. Obecnie taki obowiązek istnieje, co potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, m.in. w interpretacji z 3 lutego 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.876.2020.2.KO).
Natomiast kto dobrowolnie wystawi fakturę oznaczoną symbolem MPP (mechanizm podzielonej płatności), będzie musiał zamieścić to oznaczenie również w JPK_V7. To samo, gdy dobrowolnie opłaci ją w ten sposób kontrahent. Zatem podatnicy, których kontrahenci dobrowolnie płacą w mechanizmie podzielonej płatności bądź sami z ostrożności oznaczają faktury symbolem MPP, będą musieli oznaczać w ten sposób transakcje wykazywane w JPK_V7. Obecnie trzeba to robić wyłącznie, gdy transakcja jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
Wszystko to wynika z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Rozporządzenie to wprowadziło od 1 października 2020 r. wymóg oznaczania w JPK_V7 niektórych dostaw i usług odpowiednimi symbolami. Powstały jednak na tym tle liczne wątpliwości, o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach DGP. Teraz resort chce te wątpliwości rozwiać.
Faktury uproszczone
Przy okazji zamierza rozwiązać problem z ujmowaniem w JPK_V7 faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP do 450 zł (lub 100 euro) i biletów. Projekt zakłada, że podatnicy będą mogli już na stałe wykazywać je zbiorczo.
Z aktualnych przepisów wynikało, że taki stan miał być jedynie przejściowy, trwać tylko do końca czerwca br. (pierwotnie zakładano nawet, że do końca 2020 r.). Ostatecznie jednak MF skłania się ku rozwiązaniu, by na stałe już nie trzeba było wykazywać odrębnie każdej faktury uproszczonej.
1,7 mln tylu podatników co miesiąc składa JPK_VAT
Doprecyzowana – jak twierdzi MF w uzasadnieniu – ma być również możliwość zbiorczego wykazywania jednorazowych biletów za przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych przez podatników uprawnionych do przewozu osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.
Przypomnijmy, że zmiana ta łączy się z inną zapowiadaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją, z tym że ustawy o VAT. Chodzi o pakiet SLIM VAT2, w którym resort finansów zamierza znieść ograniczenie dotyczące limitu kilometrów, tak aby każdy bilet był podstawą do odliczenia podatku naliczonego.
Przypomnijmy, że dziś za fakturę uznaje się jedynie bilety (np. kolejowe, autobusowe) za przejazd na odległość większą niż 50 km. Przy mniejszych odległościach trzeba poprosić w kiosku albo u kierowcy o fakturę, co jest kłopotliwe. Pisaliśmy o tym w artykule „Będzie kolejny pakiet SLIM VAT” (DGP nr 35/2021).
Dodatkowe oznaczenia
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MF w projekcie znalazł się też cały pakiet poprawek dotyczących dodatkowych oznaczeń transakcji w JPK_V7. Na łamach DGP wielokrotnie przedstawialiśmy związane z tym wątpliwości, a cytowani w naszych materiałach eksperci podkreślali, że odpowiedzi udzielane przez resort finansów nie wynikają wprost z przepisów rozporządzenia. Nie gwarantują więc pełni ochrony przed nałożeniem kary 500 zł za nieprawidłowe oznaczenie JPK_V7. Ma to zmienić rozporządzenie, którego projekt został wczoraj opublikowany.
MF zdecydowało się m.in. na zmiany w oznaczaniu symbolem GTU_01 dostawy napojów alkoholowych. Aktualna treść rozporządzenia odwołuje się do definicji alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że chodzi o wszelkie wyroby o mocy objętościowej alkoholu powyżej 1,2 proc., nawet jeśli stanowią one część wyrobu niebędącego alkoholem.
Czytając te przepisy dosłownie, można więc dojść do wniosku, że oznaczenie GTU_01 należy stosować np. przy dostawie kosmetyków bądź perfum. Nie taka była intencja resortu finansów, o czym poinformowaliśmy w artykule „Rozwiązany problem z oznaczeniem alkoholu” (DGP nr 189/2021). Ministerstwo wyjaśniło w odpowiedzi na pytanie DGP, że oznaczenie miało dotyczyć wyłącznie alkoholu przeznaczonego do spożycia (piwa, wina, wyrobów spirytusowych, napojów fermentowanych itd.).
Teraz z rozporządzenia miałoby wprost wynikać, że symbol GTU_01 dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.
MF chce też doprecyzować, że oznaczenie GTU_09 dotyczy wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych niedostępnością w związku z wywozem poza terytorium kraju, a więc objętych obowiązkiem zgłoszenia w specjalnym wykazie głównego inspektora sanitarnego. W dotychczasowym brzmieniu przepisów mowa jest też o lekach i wyrobach medycznych, co – jak przyznaje resort finansów – budzi pytania o oznaczanie także innych produktów.
Części samochodowe…
Zmiany mają dotyczyć też kodu GTU_07, który odnosi się do pojazdów oraz części samochodowych. Obecnie z rozporządzenia wynika, że chodzi o towary oznaczone wyłącznie kodami CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
Wątpliwości powstały z tego powodu, że minister najpierw wymienił pozycję objętą grupowaniem CN 8708, a następnie odrębnie podał jeszcze kod zawarty w tym grupowaniu – 8708 10. Teraz dopisek „oraz CN 8708 10” zostanie zlikwidowany.
Zmiana ta jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo nadal niektóre części samochodowe będą musiały być oznaczane kodem GTU_07, a inne nie. O problemie pisaliśmy w artykule „Księgowi muszą się znać na felgach i oponach” (DGP nr 233/2020). Prezentowaliśmy wówczas postulat firm z branży samochodowej, aby wszystkie części samochodowe objąć kodem GTU_07. Tak jednak nie będzie.
…i części budynków
Z projektowanych przepisów ma natomiast wynikać wprost, że oznaczenie GTU_10 dotyczy również części budynków, budowli i gruntów i udziałów w prawie własności. To z kolei rozwiąże wątpliwości firm deweloperskich, które uważają, że taki symbol nie dotyczy sprzedaży np. lokalu mieszkalnego czy garażu.
Inne zmiany
Oprócz tego doprecyzowano, że oznaczenie GTU_08 dotyczy wyłącznie metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT, a nie jak dotychczas także towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika.
Z rozporządzenia ma też wynikać, że dostawa olejów opałowych objętych przepisami pakietu paliwowego (art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT) miałaby podlegać wyłącznie oznaczeniu GTU_02. Obecnie nie jest jasne, czy takich transakcji nie trzeba oznaczać dodatkowo symbolem GTU_03.
Podatnicy, którzy sprzedają folię stretch, niezależnie od sprzedaży urządzeń elektronicznych i części do nich, mieliby oznaczać taką transakcję symbolem GTU_06.
Nowelizacja wyeliminuje też różnicę między strukturą JPK_V7 a dotychczasową treścią rozporządzenia. Z pierwszej z nich wynika, że podatnicy muszą wprowadzać odpowiednie dodatkowe oznaczenia od GTU_01 do GTU_13. Z treści rozporządzenia nie wynikało do tej pory jednak, by podatnik musiał dopisywać oznaczenie GTU, bo wystarczyło odpowiednie oznaczenie liczby od 1 do 13.
Etap legislacyjny
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – w konsultacjach