Instytucje finansowe będą przekazywać informacje o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Ten sam organ będzie udostępniał pozostałym izbom administracji skarbowej dane o rachunkach finansowych polskich rezydentów, które przekazała wcześniej strona amerykańska.
Zakłada tak projekt najnowszego rozporządzenia ministra finansów funduszy i polityki regionalnej. Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie z 24 października 2017 r. (Dz.U. poz. 394).
Będzie to już kolejny akt prawny związany z obowiązującą od 1 grudnia 2015 r. tzw. ustawą (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 166) o wykonaniu międzynarodowej umowy związanej z wdrożeniem amerykańskich przepisów FATCA (ang. Foreign Act Tax Compliance Act).
Tym samym polskie i amerykańskie instytucje finansowe zostały zobowiązane do identyfikowania i przekazywania informacji o rachunkach finansowych, które należą do rezydentów drugiego państwa. Fiskus w obu państwach stał się odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania tych obowiązków i wzajemną wymianę informacji.
W związku z tym tydzień temu opublikowany został projekt rozporządzenia, z którego wynika, że naczelnicy 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będą odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania przez polskie instytucje finansowe obowiązków związanych z wymianą informacji o rachunkach należących do amerykańskich rezydentów. O projekcie tym pisaliśmy szerzej w artykule „Będą wyspecjalizowane urzędy do spraw FATCA” (DGP nr 43/2021).
Najnowszy projekt rozporządzenia nie dotyczy kontroli przestrzegania obowiązków, a raczej ma usprawnić proces wymiany pozyskanych informacji. Zakłada, że instytucje finansowe, które zbiorą informacje o rachunkach należących do amerykańskich rezydentów, przekażą je dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Do Poznania trafiać mają także informacje o rachunkach polskich rezydentów, które w ramach wymiany przekaże strona amerykańska. Dyrektor IAS w Poznaniu będzie mógł udostępnić takie dane pozostałym izbom według ich właściwości terytorialnej.
Wyjątkiem ma być IAS w Gdańsku, która będzie mogła prosić o informacje o amerykańskich rachunkach finansowych należących do polskich rezydentów niezależnie od terytorialnego zasięgu działania czy też miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego dotyczą dane. Ma to związek z działającym w ramach gdańskiej izby Centrum Kompetencyjnym ds. Ujawniania Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów. Centrum to – jak napisano w projekcie rozporządzenia – powinno mieć dostęp do wszystkich informacji przekazanych przez amerykańskiego fiskusa.
Niezależnie od tego projekt zakłada, że dyrektorzy wszystkich 16 izb administracji skarbowej będą mogli przekazywać informacje o rachunkach polskich rezydentów naczelnikom okolicznych urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Podobne kompetencje wynikają już z obowiązującego rozporządzenia.
Zmieni się organ odpowiedzialny za wyjaśnianie uchybień mniejszej wagi oraz pomyłek administracyjnych związanych z przepisami FATCA. Do tej pory odpowiadał za to dyrektor IAS w Poznaniu. Po zmianach zadanie te przejmą naczelnicy 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA – w uzgodnieniach międzyresortowych