W istocie podatnik, działając na podstawie ust. 2a dodanego do art. 31a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419; dalej: ustawa o VAT), może zadecydować o stosowaniu dla potrzeb VAT kursu definiowanego według zasad obowiązujących go w podatku dochodowym. Jednak trzeba wyraźnie doprecyzować, że chodzi konkretnie i wyłącznie o przeliczenia, wyrażonych w walucie obcej, kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w VAT. Co więcej, prawodawca wyjaśnia, że po podjęciu decyzji o stosowaniu takiej metody podatnik musi posługiwać się kursem waluty obcej, który jest dla niego właściwy przy wyliczaniu w złotych polskich przychodu i chodzi o przychód podatnika właściwy dla danej transakcji.
Wybór metody przychodowej