Wprowadziła też inne poprawki do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, nad którym obecnie trwają prace w parlamencie (druk 860). Wynika z nich, że na pytania o podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek zacznie odpowiadać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Fiskus będzie uznawał ubiegłoroczne certyfikaty rezydencji na podstawie oświadczenia kontrahenta biznesowego o ich aktualności. Sejm zajmie się tym projektem na posiedzeniu 24 i 25 lutego.
Więcej czasu na CIT
Zasadniczo podatnicy CIT powinni złożyć zeznanie roczne CIT-8 lub CIT-8AB (podatkowe grupy kapitałowe) i wpłacić wynikający z nich należny podatek do końca marca. Już w ubiegłym roku jednak, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, resort finansów zdecydował się przedłużyć te terminy odpowiednio:
  • do końca lipca dla organizacji pozarządowych;
  • do końca maja dla pozostałych przedsiębiorców.
W 2021 r. termin na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku miałby zostać ponownie przesunięty – tym razem do 30 czerwca 2021 r.
Preferencja będzie dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
Ubiegłoroczne certyfikaty
Kolejna zmiana dotyczy certyfikatów rezydencji, czyli dokumentów, których przedstawienie skarbówce pozwala polskim płatnikom potrącić podatek u źródła według niższej stawki podatkowej, przewidzianej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź w ogóle uniknąć potrącenia daniny (jeśli umowa tak zakłada).
W czasie pandemii koronawirusa wydawanie certyfikatów rezydencji przez zagraniczne administracje podatkowe okazało się bardzo utrudnione i dlatego już w ustawie antykryzysowej z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) wprowadzono trzy odrębne ułatwienia.
Pierwsze dotyczy sytuacji, w której płatnik posiada certyfikat rezydencji bez określonej daty ważności. Zasadniczo taki dokument jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego wydania (art. 26 ust. 1i ustawy o CIT i art. 41 ust. 9a ustawy o PIT). Jeśli jednak termin 12 miesięcy skończy się w trakcie trwającej epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, to płatnik może stosować certyfikat przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po jego odwołaniu.
Po drugie, do dwóch miesięcy po zakończeniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy mogą dokumentować miejsce rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu rezydencji. Warunkiem jest, aby zawarte w niej informacje „nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym”.
Po trzecie, fiskus uznaje certyfikaty rezydencji wydane w 2019 r., jeśli polski płatnik dysponuje oświadczeniem kontrahenta, że dane w nim zawarte są aktualne.
Komisja finansów publicznych zaproponowała aktualizację wyłącznie tego ostatniego warunku – na podstawie oświadczenia kontrahenta fiskus ma uznawać także certyfikaty rezydencji wydane w 2020 r.
Pytania o podatek cukrowy
Trzecia nowość dotyczy dwóch opłat obowiązujących od początku 2021 r., czyli podatku cukrowego i podatku od napojów alkoholowych w małych opakowaniach (tzw. małpek). Oba zostały wprowadzone nowelizacją z 14 lutego 2020 r. uchwaloną w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. poz. 1492).
Przedsiębiorcy mają wiele problemów z rozliczaniem obu danin, ale dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie, wskazując, że obie daniny były pomysłem ministra zdrowia i uchwalone zostały w celach prozdrowotnych.
Resort zdrowia także odmawia odpowiedzi, wskazując, że do rozliczeń obu podatków stosują się przepisy ordynacji podatkowej, w tym także dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych.
Komisja finansów publicznych zaproponowała, aby jasno zapisać, że interpretacje indywidualne w sprawie podatku cukrowego i podatku od tzw. małpek będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw –czeka na przyjęcie przez Sejm