Wymaga tego zasada praw nabytych. Zgodnie z nią wspólnicy powinni mieć możliwość wypłaty tych kwot bez podatku od dywidendy.
Ustawa nowelizująca z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) dawała tutaj pewne sugestie, wskazując, że do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach osiągniętych przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem CIT, stosuje się przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. Problem polegał na tym, że ani przepisy, ani uzasadnienie do nich nie wskazywały wprost, czy wypłata zysków osiągniętych przed zmianą statusu spółki będzie neutralna podatkowo. Dochody faktycznie zostały osiągnięte przed zmianami w prawie, ale zyski byłyby wypłacane już w nowych realiach.