Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu wypłacone delegowanemu do tego zarządu członkowi rady nadzorczej nie jest przychodem z innych źródeł, tylko przychodem z działalności wykonywanej osobiście – stwierdził dyrektor KIS.

Dlatego uznał, że spółka, która je wypłaca, musi obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na PIT od tego wynagrodzenia.
Chodziło o sytuację, w której uchwałą rady nadzorczej jeden z jej członków został delegowany na trzy miesiące do wykonywania obowiązków członka zarządu w tej samej spółce. Z tego tytułu dostawał miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustalono protokołem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Natomiast przez ten czas nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej.
Spółka była zdania, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, bo przepis ten odnosi się do przychodów otrzymywanych niezależnie od sposobu powołania. Spółka miała natomiast wątpliwość, czy w ogóle mamy tu do czynienia z powołaniem. Twierdziła, że czasowe oddelegowanie to nie to samo, co powołanie.
Dlatego uważała, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu przez delegowanego członka rady nadzorczej jest przychodem z tzw. innych źródeł, a na niej samej nie ciążą w związku z tym obowiązki płatnika.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że owszem, katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł jest otwarty, ale obejmuje tylko te przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. W tym wypadku chodzi natomiast o art. 10 ust. 1 pkt 2, czyli działalność wykonywaną osobiście – stwierdził.
Nie zgodził się ze spółką, że nie ma tu zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, który za działalność wykonywaną osobiście uważa przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.885.2020.2.DJ