Wypłaty z zysku na rzecz komandytariusza mogą być zwolnione z podatku u źródła, tak jak dywidenda – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie DGP

Wątpliwości w tym zakresie pojawiły się z początkiem 2021 r., gdy spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (część z nich może przejść na CIT dopiero od 1 maja br., jeżeli tak postanowili ich wspólnicy).
Powstało pytanie, czy do wypłat zysku spółki komandytowej na rzecz komandytariusza (będącego spółką kapitałową albo np. inną spółką komandytową) można stosować zwolnienie z poboru podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że jest to możliwe. Wskazało, że po nadaniu spółce komandytowej (mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) statusu podatnika CIT przychody wspólników uzyskiwane z udziału w zyskach takiej spółki będą opodatkowane analogicznie jak przychody z udziału w zyskach osób prawnych. Wynika to z art. 4a pkt 14, 16, 18, 19 i 21 ustawy o CIT (oraz odpowiednio art. 5a pkt 28 lit. c, pkt 29, 30, 31 i 32 ustawy PIT).
W konsekwencji – jak wskazało MF – wypłacane zyski, wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa jest podatnikiem CIT, na rzecz innej spółki, będącej również podatnikiem CIT (będącej komandytariuszem), będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4–4d ustawy o CIT po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków. Jednym z nich jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend (oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) nie mniej niż 10 proc. udziałów w kapitale spółki nieprzerwanie przez dwa lata.
Zdaniem resortu potwierdza to również treść art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Zgodnie z tym przepisem zwolnienia przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT „mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”.
Skąd wzięła się wątpliwość?
– Co prawda ustawa nowelizująca wskazuje, że do zysków ze spółek komandytowych, wypracowanych po zmianie statusu spółki komandytowej, wypłaconych na rzecz wspólników, stosuje się art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (zwolnienie z opodatkowania m.in. dywidend), ale problem tkwił w szczegółach. Bo zysk wypłacany ze spółki komandytowej jest zyskiem z tytułu udziału w spółce, a nie, w świetle wykładni językowej, dywidendą – tłumaczy Dariusz Gałązka, partner i szef zespołu doradztwa podatkowego w Grant Thornton.
Dlatego zadowolony jest z wykładni MF i ma nadzieję, że w przyszłości się ono nie zmieni.
Byłoby dobrze, zdaniem eksperta, gdyby resort finansów wypowiedział się też co do sposobu ustalania udziału procentowego – czy jest to udział w zysku wspólnika, czy może wartość wkładów wspólnika do wartości wszystkich wkładów wniesionych przez wspólników.
Dodajmy, że art. 22 ust. 4 ustawy o CIT nie ma zastosowania do komplementariuszy, co wprost wynika z jego treści. Zwalnia on bowiem od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych „z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki”.